Дарынды балаларға арналған №8 МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ

 

 

  Картинки по запросу фейсбук

Павлодар қ., Астана к-сі, 12
8(7182)53-47-14

Пайдалы ақпарат

Іздеу

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

 

8 (771) 425 52 33

 


 

Жетістіктер

Қ.Сатпаев атындағы халықаралық олимпиада

I орын - Драганчук Антон - "математикалық бағыт бойынша", "Физика", 

"Математика" - Уколов Иван 

II орын - "Физика" - Укибаев Ануар, Лим Владимир, Рахимжанов Динмухамед

"Химия" - Шерстобитова Ольга

III орын - "Математика" - Горбатюк Святогор, Рахимжанов Динмухамед, Лим Владимир

"Информатика", "Бағдарламалау"- Гончаров Матвей

"Химия" - Колдашев Эмиль

 

«Қазбротикс» аймақтық робототехникалық фестивалі

III орын - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б)

III орын - "Слалом" - Васин Евгений(7В), Ахметов Арлан(7В). Мұғалім:Смаилов Р.А.

 

9 мамырға арналған, жеңіл атлетикалық эстафета

II орын - Ұлдар командасы

III орын - Қыздар командасы

 

Робототехника

II орын - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б). Мұғалім:Смаилов Р.А.

 

Халықаралық Менделеев олимпиадасы

III орын - "Химия" - Черданцев Владислав(8В). Мұғалім:Молокова И.Н.

 


   

 

Мемлекеттiк рәмiздер

БАСТАУЫШ СЫНЫП О?УШЫЛАРЫНЫ? ФУНКЦИОНАЛДЫ? САУАТТЫЛЫ?ЫН ДАМЫТУТЫ? ТИІМДІЛІГІ

?аза? тілі мен ?дебиет п?ні м??алімі

Жакиенова ?ркен Абыл?асым?ызы

БАСТАУЫШ СЫНЫП О?УШЫЛАРЫНЫ? ФУНКЦИОНАЛДЫ? САУАТТЫЛЫ?ЫН ДАМЫТУТЫ? ТИІМДІЛІГІ

 

Ма?саты:

1.    О?ушыларды? ал?ан сапалы білімдерін ?мірде ?олдана білуге ?йрету.

2.    Кез келген проблемалы? ситуацияларды? шешімін таба білуге ?йрету

3.    О?ушыларды ізденіске баулып, ?з бетінше ж?мыс істеуге ?йрету

Мінтеттері:

1.    Бастауыш мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын ?алыптастыруды? ?діснамалы?, ?ылыми-?дістемелік, психологиялы? ж?не педагогикалы? негізін талдау;

2.    Бастауыш мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын ?алыптастыруды? ?діс-т?сілдерін аны?тау. 

 

Егеменді елімізді? ?сіп келе жат?ан ?рпа?ын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, ?зіне-?зі сенімді, интеллектуалды? де?гейі биік, д?ние танымы ?алыптас?ан азамат етіп т?рбиелеуде мектепті? алатын орны ерекше.

Т?рбиені? сан – саласы, к?рделі м?селелеріне тере? бойлау?а, к?нделікті т?рмыста кездесетін да?дылар ар?ылы баланы? жан д?ниесіне ?сер ететін білім мен т?рбиені? ал?аш?ы баспалда?ы – бастауыш сынып.    Олай болса, бастауыш сынып о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту, баланы? бойында ал?ан білімін ?мірде ?олдана білуге ерте кезден, балдыр?ан кезінен дайындау деген с?з.   Білім беру ж?йесін жа?арту?а Елбасымыз Н.?.Назарбаев «?леуметтік-экономикалы?  жа??ырту – ?аза?стан дамуыны? басты ба?ыты» атты ?аза?стан хал?ына Жолдауында ерекше атап ?тсе, «?аза?стан-2050» стратегиясы: ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты» атты Жолдауында білім беру саласында?ы басымды?тарды ?адап айтты. Білім беруді жа?арту о?ушы білімін ?ана емес, оларды ?олдану да?дыларын, атап айт?анда функционалды? сауаттылы?ын ?алыптастырады.  

?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а  арнал?ан мемлекеттік ба?дарламада аны? к?рсетілген. Осы ба?дарламаны басшылы??а ала отырып, ?Рсы ?кіметіні? 2012ж. 25 маусымда?ы №832 ?аулысымен «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту ж?ніндегі 2012-2016 жылдар?а  арнал?ан ?лтты? іс-?имыл жоспары» бекітілді. Б?л?лтты? жоспар – білім сапасын жетілдіруді? негізгі ба?дары. Жоспарда  ма?сат, міндеттер на?ты ?ойыл?ан, а?ымда?ы жа?дайды талдау, мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту тетіктері, білім стандарттарын, о?у ба?дарламалары мен жоспарларын жа?арту, о?ыту нысандарын, ?дістері мен технологияларын жа?арту, мектеп о?ушыларын о?ыту н?тижелерін ба?алау ж?йесін дамыту, ата-аналарды?  ?атысуын ?амтамасыз ету, ?осымша білім беруді дамыту, к?тілетін н?тиже ?ажетті ресурс на?ты к?рсетілген. Осы ?лтты? жоспарды іске асыру ар?ылы о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамыту бойынша жалпы ?йлестіруді ?амтамасыз етуге м?мкіндік береді.   

ХХІ ?асырды? жан - жа?ты, зерделі, дарынды, талантты адамдарды ?алыптастыруда білім беру м?селесі, оны? о?ыту ж?йесін заман талабына сай ?йлестіре алу міндеті туындап, жа?а талаптар ?ойылуда .Со?ан орай ?стаздарды? алдында т?р?ан міндет: табысты ж?не ?рекетке дайын ?абілетті, ?леуметтік р?лін сезінетін ??зырлы т?л?аны ?алыптастыру. Жалпы ??зіреттілікті?  сипатына беделді пікір айту?а м?мкіндік беретін білімді игеру деген т?сіндірме берілген.Т?л?а ??зіреттілігін дамыту – ?стазды? ??зіретті т?сілдерді ме?гертуі, білім беру мазм?нын жетілдіру. Ол ?шін баланы субъект ретінде ?арап, о?у ісіне ?зінше ?ызы?тыратын, о?ан ?абілетін арттыратын жа?дай ту?ызу керек. Оны? бастысы – о?у ?рдісін жа?аша ?йымдастыру, о?ушыны? о?уда?ы іс-?рекеті ар?ылы ойлау да?дыларын жетілдіру, ?з бетінше білім алу, ?рекет ету. Ма?сат?а жету о?ушыны? ?зі ар?ылы іске асады. М??алім – ба?ыт беруші, ?йымдастырушы. Осы ма?сатта мен ?з саба?ымды ?атысымды? 4 ?рекетті? іске асырамын. Олар:

Ты?далым

Айтылым

О?ылым

Жазылым

 

Ты?далым                          10 минут

М?тінді ты?да?ыз ж?не берілген тапсырмаларды орында?ыз.

Бая?ыда Ма?та?ыз болыпты. Ма?та ?ыз ?йін жинап ж?ріп, бір мейіз тауып алады да, мысы?ты ша?ырады, Мысы? келмейді. ?ыз:
– Келмесе? келме! – деп, мейізді ?зі жеп ?ояды. Жеп бол?ан со? мысы? келіп:
– Неге ша?ырды?? – деп с?райды. 
Ма?та ?ыз айтпайды. Сонан со? мысы?:
– Ендеше ?аты?ы?ды т?гем! – дейді.
Ма?та ?ыз:
– Мен ??йры?ы?ды кесіп аламын! – дейді.
Мысы? ?аты?ты т?геді. Ма?та ?ыз мысы?ты? ??йры?ын кесіп алады.
(ертегіні? аудио н?с?асын ты?дайды)

 

1.             Д?рыс жауабын та?да?ыз

 

Ма?та?ыз не тауып алды?

A.      а?ша

B.       мейіз

C.       мысы?

D.      ?аты?                                                                                               [1]

 

2.             М?тіндегі басты кейіпкерлерлерді та?да?ыз

Ма?та?ыз бен мысы?.

Ма?та?ыз бен мейіз. 

Ма?та?ыз.  [1]

 

3.             Ты?дал?ан м?тін негізінде к?п н?ктені? орнына суреттегі кейіпкерлерді? тиістісін ?ой.

1. Мысы? су?а бара жатса, су ?келе жат?ан .... к?реді.

2. Мысы? .... барып:

-  ... жапыра?ы?ды берші! – деді.

3. Ендеше ... т?гемін!- дейді мысы?.                                                   [3]

 

Балл ?ою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

?осымша а?парат

1

В (мейіз)

1

 

2

Ма?та?ыз бен мысы?

1

Ма?та?ыз деген жауап берілсе де жауап ?абылданады

3

?ыздарды

1

 

 

А?аш

1

 

 

?аты?

1

 

Барлы?ы

 

5

 

Айтылым                                                                                              10 минут

4.                                                                                                                                                                                            С?ра?тар?а жауап бері?із

1.                                                                                                                                                                                Мысы? нені т?кті?

2.                                                                                                                                                                                Мысы? кімдерге барды?

3.                                                                                                                                                                                Мысы? ?ыздар?а не берді?

4.                                                                                                                                                                                Сіздерге та?ы ?андай ертегілер ?найды?                                                   [4]

 

Балл ?ою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

?осымша а?парат

 

1

?аты?ты

1

 

2

Сиыр?а, а?аш?а, ?ыздар?а, д?кеншіге, тауы??а, тыш?ан?а

1

Орын т?ртібі ауысса да есептеледі

3

Са?ыз

1

 

4

Білім алушыларды? жауаптары

1

Кез келген ертегіні? атауы ?абылданады.

Барлы?ы

 

4

 

О?ылым                                         10 минут

М?тінді о?ы?ыз ж?не берілген тапсырмаларды орында?ыз

Ертеде бір  болыпты.

Кемпір бір к?ні ?айма??а нан илеп, оны май?а ?уырып  пісіріпті.

Оны терезені? алдына суытып ?ойыпты. Бауырса? суып т?рып т?рып, бір кезде домалай ж?неледі. Домалап келіп  алдында?ы орынды??а, орынды?тан еденге, еденнен д?лізге, д?лізден аула?а,

 ауладан сырт?а, одан ?рі, одан ?рі домалай береді, домалай береді.

5.        Д?рыс жауабын та?да?ыз

Кемпір не пісірді?

A.    б?ліш

B.    бот?а

C.    бауырса?

D.    нан                                                                                                                 [1]

 

6.        Бауырса?ты? домалау жолын ретімен жаз                        

______________________________________________________________________________

 

Балл ?ою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

?осымша а?парат

1

Бауырса?

1

 

2

1- Терезеден орынды??а,  

2-орынды?тан еденге,

3- еденнен д?лізге,                   4-д?лізден аула?а

 

4

?р д?рыс жауап?а 1 балл

Барлы?ы

 

5

 

 

Жазылым                                 10 минут

7.             уреттегі затты? сынын білдіретін 2 с?зді жаз.                                    [2]

8.      Суреттегі компьютерді?  2 б?лігіні? атауын жазы?ыз[2]

 

 

 

 

 


 

Балл ?ою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

?осымша а?парат

1

К?к

1

К?гілдір, же?іл, десе  де ?абылданады

 

?демі

1

2

Монитор, пернета?та, ж?йелік блок, тыш?ан ??рыл?ысы

2

Кез келген  б?лшекті атаса есептеледі

Барлы?ы

 

4