ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар

 

 

Картинки по запросу instagram  Картинки по запросу фейсбук

г. Павлодар, ул. Астана, 12
8 (7182) 53-47-14

Объявление

ГУ "Школа-лицей 8 для одаренных детей" города Павлодара предоставляет дополнительные платные услуги и объявляет набор детей в группы предшкольной подготовки с государственным языком обучения. По всем вопросам обращаться по тел. 534714, 534735

Телефон доверия

8(702)-179-95-63

Достижения

Международная Сатпаевская олимпиада

I место - Драганчук Антон - "Математическое направление", "Физика", 

"Математика" - Уколов Иван 

II место - "Физика" - Укибаев Ануар, Лим Владимир, Рахимжанов Динмухамед

"Химия" - Шерстобитова Ольга

III место - "Математика" - Горбатюк Святогор, Рахимжанов Динмухамед, Лим Владимир

"Информатика", "Программирование"- Гончаров Матвей

"Химия" - Колдашев Эмиль

 

Областной фестиваль робототехники "Казроботикс"

III место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б)

III место - "Слалом" - Васин Евгений(7В), Ахметов Арлан(7В). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9  мая

II место - Команда юношей школы

III место - Команда девушек школы

 

Робототехника

II место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Международная Менделеевская олимпиада

III место - "Химия" - Черданцев Владислав(8В). Педагог:Молокова И.Н.

  

Государственные символы

Галерея

Расписание
CONST_PARTNER

Картинки по запросу билим ленд логотипКартинки по запросу кунделик логотип  Картинки по запросу айтест логотип  

Новости

КНИЖКА-ВОПРОСНИК 2

 

КНИЖКА-ВОПРОСНИК

ВАРИАНТ   3002

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

Аудирование

1-м?тін

1) 22 наурызда к?н мен т?нні? ерекшелігі

A) К?н ?ыс?арады.

B) Т?н ?зарады.

C) К?н мен т?н те?еледі.

D) К?н ?зарады.

E) Т?н ?ыс?арады.

2) «Наурыз» с?зіні? ма?ынасы.

A) Жа?а к?н.

B) Жа?а жыл.

C) Жарапазан.

D) Ескі жыл.

E) Ескі к?н.

3) Наурыз мерекесіне с?йкес келмейтін н?с?а.

A) К?к шы?ады.

B) Мал т?лдейді.

C) А? к?бейеді.

D) Наурызк?же пісіріледі.

E) Даланы ?ар басады.

4) Сенімге с?йкес Наурызда ?р отбасына келетін жа?сылы? кіммен байланысты?

A) Аяз атамен

B) ?ыдыр атамен

C) ?ызыр бабамен

D) Ойсыл?арамен

E) ?амбар атамен

5) Наурызк?же пісірудегі сенім.

A) «Д?м-т?зымыз аралас?ан тату болайы?»

B) «Ауру-сыр?аудан, п?ле-жаладан аман ?ылсын»

C) "Наурыз к?жені тойып ішу керек, сонда жыл бойы то?шылы? болады!"

D) "?лыс о? болсын! А? мол болсын, ?айда барса жол болсын!"

E) «Ырыс толсын, жауын-шашын к?п болсын»

 

2-м?тін

6) М?тінде кездесетін бата-тілек.

А) «?уанышы? ??тты болсын!»

В) «Н?рестені? бауы берік болсын!»

С) «Ша?ыра?ы?  биік  болсын!»

D) «Жасы?а жас ?осылсын!»

Е) «?оса?ы?мен ?оса а?ар!»

7)  Киіз ?йді? с?йегі -

А) ша?ыра?.

В) т?ндік.

С) алаша.

D) сырма?.

Е) туырлы?.

8) Киіз ?йді? ше?бер ?абыр?асын ??райтын н?с?а

А) жасты?.

В) кереге.

С) т?ндік.

D) к?рпеше.

Е) туырлы?.

9) Киіз ?йді? т?уелсіз мемлекетімізді? р?мізінде ?олданыл?ан б?лшегі.

А) Кереге.

В) Туырлы?.

С) Сы?ырлауы?.

D) Ша?ыра?.

Е) Туырлы?.

10) Боса?а?а  байланысты  ырым.

А) Боса?аны керме.

В) Боса?аны ?стама.

С) Боса?аны тазалама.

D) Боса?адан аттама.

Е) Боса?аны бояма.

 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

 1.Синонимдік ж?пты аны?та?ыз.

A) К?шті – ?ор?а?.

B) Сый – сыйлау.

C) ?сем – к?ркем.

D) ?зын – ?ыс?а.

E) Жасыл – ?ара.

 2.Е?бек туралы ма?ал-м?телді белгіле?із.

A) Кісі елінде с?лтан бол?анша, ?з елі?де ?лтан бол.

B) Кітап – ?ылым, тілсіз м??алім.

C) Отан ?шін к?рес – ерге тиген ?лес.

D) Е?бекті? наны т?тті, жал?ауды? жаны т?тті.

E) ?ылым – те?із, білім – ?айы?.

 3.?ш буынды с?зді белгіле?із.

A) орамжапыра?

B) арзан

C) мемлекеттік

D) ?ала

E) ?оз?алыс

 4.С?здері ?нді дауыссыздан бастал?ан с?йлемді табы?ыз.

A) А?ам жо?ар?ы о?у орнында о?иды.

B) Елімізде а?ылды балалар к?п.

C) Мен на?ыз маман Л?ззат?а ризамын.

D) Вокзал?а ?андай автобуспен бару?а болады?

E) Сынып?а жа?а о?ушы келді.

 5.Негізгі т?бірді аны?та?ыз.

A) Атамекен.

B) Ата-ана.

C) Дос.

D) А?алы?.

E) М?ражай.

 6.Негізгі зат есімді табы?ыз.

A) Білімді.

B) Білекті.

C) Білгіш.

D) С?згіш.

E) Салма?.

 7.??рамында б?йры? райлы етістігі бар с?йлемді к?рсеті?із.

A) ?дептілік – ?р адамны? бет-бейнесі.

B) Адамды іс-?рекетіне ?арап ба?алау керек.

C) Ары?ды жасы?нан са?та.

D) Жылтыра?анны? б?рі алтын емес.

E) Сені? адал ?мір с?руі? – ата-ана? ?шін айтып жеткізгісіз зор ба?ыт.

 8.Сілтеу есімдігін к?рсеті?із.

A) Мені?.

B) Кім.

C) ?зіні?.

D) Барлы?ы.

E) Анау.

 9.Хабарлы с?йлемді табы?ыз.

A) Мереке?ізбен ??тты?таймын

B) Раушан г?лді? ба?асы ?анша

C) С?уле т?мен ?арады

D) ?йді жайлы ететін не

E) Сен не сыйлайсы?

10.«Адай», «Кішкентай» к?йлеріні? авторын белгіле?із.

A) Абай ??нанбай?лы.

B) ??рман?азы Са?ырбай?лы.

C) Дина Н?рпейісова.

D) Т?ттімбет ?азан?ап?лы.

E) Ш?мші ?алдая?ов.

11.К?п н?ктені? орнына ма?алды? тиісті с?зін белгіле?із.

Жа?сымен жолдас болса?, ... бітер, жаманмен жолдас болса?, басы? кетер.

A) ісім

B) ісіміз

C) ісі?із

D) ісі

E) ісі?

12.С?йлемдегі жуан дауысты біріккен зат есімді аны?та?ыз.

Тай?азанды 1399 жылы ?мір Темір жасатып, ?ожа Ахметті? мазарына сыйла?ан.

A) Тай?азан.

B) Мазарына.

C) ?ожа Ахмет.

D) 1399 жылы.

E) ?мір Темір.

13.?аза? тіліні? с?з ??рамы неден т?ратынын белгіле?із.

A) Тек т?бірден.

B) Ж?рна? пен жал?аудан.

C) Тек т?бір мен жал?аудан.

D) Т?бір мен ?осымшадан.

E) Тек ж?рна? пен т?бірден.

14.Жіктік жал?ауы бар зат есімді к?рсеті?із.

A) О?ушыны?.

B) О?ушыны.

C) О?ушымын.

D) О?ушынікі.

E) О?ушымен.

15.Септеулік шылауды аны?та?ыз.

A) ?ана?атшылды? жайында к?п білгені? д?рыс.

B) ?ана?ат – ?дептілікті? басты белгісі ж?не негізі.

C) ?йткені ол адамшылы? жолдан тайдырмайды.

D) ?ана?атшыл кісі ?арапайым болады.

E) Ол – адамны? іс-?имылында?ы жа?сы ?дет.

16.«Не, немесе, я, яки, ?лде» жал?аулы?тары ар?ылы ?андай салалас ??рмалас жасалатынын аны?та?ыз.

A) Себеп-салдар салалас ??рмалас.

B) ?арсылы?ты салалас ??рмалас.

C) Кезектес салалас ??рмалас.

D) Ы??айлас салалас ??рмалас.

E) Тал?аулы салалас ??рмалас.

17.Саба?тас ??рмалас с?йлемні? т?рін табы?ыз.

A) Тал?аулы.

B) Мезгіл.

C) Т?сіндірмелі.

D) Кезектес.

E) Ы??айлас.

18.Септеулік шылауы бар с?йлемді к?рсеті?із.

A) ?лиханны? ойы мен к??іл к?йі б?гін ?згерді.

B) Б?л кездесуде о?ушылармен бірге ата-аналар да отырды.

C) Тыста ?о?ыр к?зді? сызы білініп т?р.

D) К??ілі бір жадырап шайдай ашылды-мыс.

E) М?най ?оры мол мемлекеттерді? біріміз.

19.Ой т?ртібін білдіретін ?ыстырма с?здерді белгіле?із.

A) Шынында, б?се.

B) Біріншіден, ?орыта айт?анда.

C) С?з жо?, ?лбетте.

D) Сір?, м?мкін.

E) Ба?ытына ?арай, амал ?анша.

20.Ма?алды? екінші б?лімін табы?ыз.

«Жа?сымен  жолдас болса? – ісі? бітер, ...».

A) Досы азбен сырлас.

B) Жаманмен жолдас болса?, ?аларсы? ?ят?а.

C) К?лме досы?а – келер басы?а.

D) Досты? ескісі жа?сы.

E) Жаманмен жолдас болса?, басы? кетер.

 

Чтение

1-м?тін.

Рахымжан ?ош?арбаев

( 1924- 1988ж.ж.)

Рахымжан ?ош?арбаевты? ?лы Отан со?ысында  жаса?ан ерлігі барша?а аян. Ол ал?аш?ыларды? бірі болып , Берлинде Рейхстагты? ?стіне ?ызыл ту тікті.

     Рахымжан А?мола облысыны? Астана?а жа?ын орналас?ан Тайт?бе селосыны? ма?ында?ы ?ыста?та?та д?ниеге келді. Ол ата-анасынан ерте айырылып, Тайт?бе  балалар ?йінде т?рбиеленді. 7 жылды? мектепті бітірген со?, осы арадан Балхаш ?аласында?ы фабрика-зауыт училищесіне (ФЗУ) жіберіледі.

     1942 жылы 18 жасында ?скер ?атарына келді. 1943 жылды? жазында офицерлік училищеде о?ыту?а сержанттарды? бір тобы іріктеліп алынды. Рахымжан осы топ?а ілігіп, Фрунзе ?аласында орналас?ан офицерлік училищеге келеді.

     Училищені 1944 жылды? ?азан ?азан айында т?мамдап, о?ан кіші лейтенант шені берілді.

Р.?ош?арбаев бірінші Беларусь майданыны? 3-п?рменді армиясына  1944 жыл?ы ?араша айыны? ортасында келіп жетті. Берлинні? ?зінде бол?ан со?ыстарда ол ?зіні? взводымен е? алды??ы шептерде болды. Осында  «Гимлерді? ?йінде» барлау взводыны?  командирі лейтенант ?ош?арбаев?а Рейхстаг?а ?ызыл  туды  тігу туралы тарихи жауынгерлік б?йры? берілді. «Гимлер ?йі»  мен Рейхстаг?а дейін ара ?ашы?ты? 360 метр ?ана, біра? ол ?зіні? солдаттарымен б?л ?анды метрлерді толассыз атыл?ан о?ты? астында 7 са?аттта, жерге жабыса е?бектеумен ?тті. Рейхстаг?а ол  Григорий Булатов деген солдатпен бірге жетті ж?не б?йры?ты орындап, Рейхстагты? фронтанына туды тікті. Б?л с?уірді? 30-ы к?ні 18 са?ат 30 минутта бол?ан еді.  Тарихи ерлік жайында?ы б?л хабар б?кіл  ?скери б?лімдерді шарлады, баспас?зде ке?інен хабарланды.

     Б?рын?ыдай м?нтаздай, денесі тіп-тік, келбетті жігіт ?алпы. Омырауын  «?ызыл ту»,  «І-д?режелі Отан со?ысы» ордендері, «Берлинді ал?аны ?шін», «Варшаваны азат еткені ?шін» медальдары ажарландырып т?рды. «Жауынгерлік ?ызыл Ту» ордені  Рейхстаг?а ту тіккені ?шін  беріліпті.

«Халы? ?а?арманы» ата?ы Р. ?ош?арбаев?а 2001 жылы берілді. Рахымжан ?ош?арбаев 1988 жылы д?ниеден ?ткендіктен,   Батырды?  ж?лдызын тапсыру с?тіне ?ош?арбаевты? жары Рахила, ?ызы ?лия ж?не майдандас досы Ж.Жанасов ша?ырылды. Награданы тапсыру кезінде елімізді? Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев Р.?ош?арбаевты? батырлы? ерлігіне барынша жо?ары ба?а берді. Оны? т?рбиелік ж?не патриотты? м?нін атап айтты.

 

1.Рахымжан ?ош?арбаев ?андай ерлігімен  б?кіл елге  да??ы шы?ты?

A) Варшаваны азат еткені ?шін.

B) Беларусь майданында?ы ерлігі ?шін.

C) Брестті  азат еткені ?шін.

D) Берлинді азат еткені ?шін.

E) Бірінші болып,  Берлинде Рейхстагты? ?стіне ?ызыл ту тіккені ?шін.

2. Рахымжан ?ош?арбаев?а 2001жылы ?андай ата? берілді ?

A) Ке?ес Ода?ыны? Батыры.

B) Халы? Батыры.

C) Халы? ?а?арманы.

D) Халы? ?алаулысы.

E) Халы?ты? ?ор?аушысы.

3. Рахымжан ?ош?арбаевты? балалы? ша?ы ?алай ?тті?

A) Жетімдік пен ?иыншылы?ты к?п к?рді.

B) Ба?ытты ?мір с?рді.

C) Жа?ындары туыс?андары к?п болды.

D) Ерке болып ?сті.

E) ?кесімен бірге ?мір с?рді.

4.  Рахымжан ?ош?арбаев ерлігіні? ма?ыздылы?ы неде?

A) Батырлы? ж?не патриотты? м?нінде.

B) Е?бе??орлы? м?нінді.

C) Ата д?ст?рін д?ріптеу м?нінде.

D) Ана тілін ?астерлеу.

E) ?скери адамды ??рметтеу м?нінде.

5. М?тін  мазм?нына с?йкес ма?алды к?рсеті?із

A) Ер ?мітін ер а?тар,ер ата?ын ел са?тар.

B) Ерді? екі с?йлегені – ?лгені.

C) Ерлік  – елді? сыны.

D) Батыр жарасыз болмас.

E) Ер – ырысты? кілті.

2-м?тін

??стар

Орын  ауыстыратын  ж?не ?айтатын ??стар к?зге ?арай  ?йымшылды?пен  топ болып бірігеді. ?за? сапарлар кезінде к?птеген ??стар те?іздердегі  дауылдардан  немесе тауда?ы борандардан  ж?не  жырт?ыштардан ?лім-жетімге ?шырайды. Алыс сапар?а ?шу кездерінде оларды? то?та?ан  жерлерінде к?птеген ??старды адамдар аулап, атып алады.

?шу сапары  кезінде  тырналар  мен ?аздар тізіле ?шады.  Тізіле ?ш?анда  ?рбір ??с белгілі д?режеде бас?аларын да ?олдап отыратынын ?алымдар аны?тады. Егер ??сты? бірі ал?а ?зап шы?са, ол ?арсы к?шті?  арт?анын дереу сезеді де, б?рын?ы орнына  орналасады.

К?згі аспанда тырналар ?шып барады.  Оларды? ж?мса? ?ндерінен м??ды да сазды ?уен естіледі. ?шып кетер алдында ?аратор?айлар  ?здеріні?  ?яларына  ?айта оралып, «?оштасу  ?нін» са?аттап шыр?айды. ?аздар кеш ?шады. «?аз кетсе – ?ар келгені»,-  дейді ?алы? ?ш?ан  ??с ?а??ылын естіген  халы?.

??стар ?шу кезінде толы? т?ртіп са?тай отырып, ?йір-?йір болып ?шып кетеді.Тырналар ?шб?рыш жасап,  ?аздар б?рыш жасай  немесе до?а т?зеп ?шады. Кенет дабыл со?ылса, ??стар топтала ?алады. ?ауіп  басыл?анда,  ?атты дыбыс беріледі. Тырналар  ?айтадан с?нді ?шб?рыш?а   жиналады да, ?з орындарына  орналасады. С?йтіп, тырналар  ?йірі аспан к?гінде алыстай отырып, ал?ан ба?ытымен ?рі ?арай ?ша береді. 

??старды?  маусымды? ?шуы – таби?атты? тамаша ??былысы.

Ту?ан ?яларына, ?здеріні? таныс ?ыстау орындарына  жа?ылмастан жол салуда  ??стар нені басшылы??а алады? ??старда белгілі бір ерекше сезім бар екендігін, осыны? н?тижесінде олар белгілі  бір жерді д?л аны?тайтынды?тарын ?мір к?рсетіп отыр. 

Б?тен елдерде  ?ыстау  кезінде  ??стар ?здерін ?алай ?стайды?  ?немі ?йірімен ж?реді, ?я салмайды, ?н шыр?амайды.  Жергілікті  т?р?ындар оларда ?ыстап шы?атын б?лб?лдарды?, бозтор?айды?  тамаша ?нін еш?ашан естімеген. К?ктем жа?ындап келе жат?анын сезе салысымен, ??старды? биязы к?йі ?айда кетеді десе?ізші! Бірден тынышсызданып, ?лемді жа??ыры?тыра  Отанына оралу ?шін ы??айлы со??ан желді  асы?а к?теді.

Адамдардан айырмашылы?ы ж?не ??старды? е? басты ?асиеттері: ?андай жа?дай болса да,  Отанына  ?айтып келеді.

 

6. М?тінні? та?ырыбы.

А) К?з мезгілі.

В) ??старды? жылы жа??а ?шуы.

С) ??старды? досты?ы.

D) ??старды? ?мір с?ру ерекшіліктері.

Е) ?аздар ?шып барады.

7.??старды? к?зде айтатын «?ні».

А) «Танысу ?ні».

В) «?оштасу ?ні».

С) «Жа?сы ?ні».

D) «К??ілді ?ні».

Е) «?демі»

8. ?азды? кеш ?шуымен байланыстыратын  таби?ат ??былысы.

А) Жа?быр жауады.

В) Жел т?рады.

С) ?ар жауады.

D) Т?ман т?седі.

Е) Боран болады.

9. М?тін бойынша ??старды? е? басты ?асиеті.

А) ?з тама?тарын табулары.

В) ?рпа?тарын ?сірулері.

С) ?н салулары.

D) Отанына ?айтып келулері.

Е) ?я басулары.

10. М?тінге с?йкес келетін ма?ал-м?тел.

А) Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен.

В) А?ылды?а жан ?ымбат, а?ыма??а мал ?ымбат.

С) ?кеге ?арап ?л ?сер, ана?а ?арап ?ыз ?сер.

D) А?дамай с?йлеген, ауырмай ?леді.

Е) Ту?ан жердей жер болмас, ту?ан елдей ел болмас.

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

 ЗАВЕРШЁН

ГЕОМЕТРИЯ

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Найдите расстояние между точками А и В

А(0;3) и В(4; 1)

A)

B) 1

C)

D)

E) 2

 2.Стороны прямоугольника равны 8 см и 6 см. Найдите его диагональ.

A) см

B) 10 см

C) 14 см

D) 24 см

E) см

 3.Найдите , если , , а угол между ними равен .

A) 9

B) 6

C) 15

D) 13

E) 15

 4.Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы 20° и 15°. Вычислите больший угол параллелограмма.

A) 145°

B) 140°

C) 150°

D) 155°

E) 135°

 5.Вектор  имеет координаты , а точка М – координаты (8;8). Найдите координаты точки Е

A)

B)

C)

D)

E)

 6.Длины векторов  и  равны 8 и 10, а угол между векторами . Найдите их скалярное произведение.

A)

B)

C)

D)

E)

 7.В прямоугольном треугольнике АВС гипотенуза АВ=9, катет ВС=3.

НайдитеcosB.

A)

B)

C) 2,4

D)

E)

 8.Диагонали параллелограмма равны см и 5 см, а угол между ними 60?. Найдите его площадь

A) 16 см2

B) 17см2

C) 15 см2

D) 14 см2

E) 15,5 см2

 9.Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы  37°и 23°. Вычислите больший угол параллелограмма.

A) 140°

B) 120°

C) 134°

D) 130°

E) 106°

10.В треугольнике угол в 60° ограничен сторонами 10и 18. Определите квадрат третьей стороны треугольника.

A) 324

B) 256

C) 244

D) 268

E) 312

11.Стороны треугольника равны , , . Найдите синус большего угла.

A)

B)

C)

D)

E)

12.Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 80?. Угол между основанием и биссектрисой угла при основании равен

A) 80?

B) 50?

C) 45?

D) 60?

E) 25?

13.Найдите радиус окружности, описанной около треугольника со сторонами 9 см, 10 см, 17 см.

A) см

B) см

C) см

D) см

E) см

14.Дан треугольник ABC с вершинами в точкахA(2, 4), B(2, 3) и C(3, 3).Найдите величину угла .

A) 150°

B) 60°

C) 45°

D) 90°

E) 30°

15.Разность углов равнобедренного треугольника равна 105°. Найдите величины углов.

A) 45°; 45°; 90°

B) 30°; 30°; 120°

C) 15°; 15°; 150°

D) 25°; 25°; 130°

E) 35°; 35°; 110°

16.Найдите площадь правильного треугольника, если площадь описанного около него круга  равна 144.

A) 108

B) 192

C) 12

D) 300

E) 10

17.Найдите градусную меру центрального угла, если площадь круга равна

18см2, а площадь сектора, ограниченного этим центральным углом, равна 2см2.

A) 48°

B) 24°

C) 72°

D) 100°

E) 40°

18.В прямоугольный треугольник с углом 30° вписан круг радиуса 6 см. Найдите площадь этого треугольника.

A) 36(2+ 3)

B) (8 + 4)

C) (2 + )

D) 16(2 + )

E) 64(2 + )

19.В параллелограмме острый угол  равен , а расстояния от точки пересечения диагоналей до сторон равны m и n. Найдите периметр параллелограмма.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

20.В параллелограмме биссектриса тупого угла, равного 120?, делит сторону на отрезки длиной 12 см и 8 см, считая от вершины острого угла. Найдите больший из отрезков, на которые биссектриса этого угла делит диагональ параллелограмма.

A) 18 см

B) 17,5 см

C) 16 см

D) 15,5 см

E) 10,5 см

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.Найдите стороны прямоугольника, если площадь равна 32 см2, а одна сторона в 2 раза больше другой.

A) 4 см и 6 см

B) 8 см и 16 см

C) 2 см и 16 см

D) 2 см и 4 см

E) 2 см и 8 см

F) 4 см и 8 см

G) 4 см и 16 см

H) 8 см и 9 см


 

22.Найдите углы параллелограмма, если стороны равны 18 см и 10 см, а площадь 90 см2

A)

B) 150°

C) 30°

D) 60°

E)

F) 45°

G)

H)

23.Диагональ  параллелограмма равна его стороне и равна 11 см. Найдите его площадь , если один из углов равен  45?.

A) 121см2

B) 150 см2

C) 122,5 см2

D) 124см2

E) 152 см2

F) 122 см2

G) 140 см2

H) 121,5 см2

24.Даны  вектора  и . При каком значении х векторы и  коллинеарны?

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)


 

25.Даны точки . Найдите угол АВС

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

26.В прямоугольном треугольнике гипотенуза 35 см, один из катетов 21 см. Найдите второй катет.

A) 16 cм

B) 24 cм

C) 54  cм

D) 64 cм

E) 32 cм

F) 12 cм

G) 33 cм

H) 28 cм

27.Площадь треугольника ABC с основанием  АВ равна 88 см2. DE – средняя линия. Найдите площадь треугольника CDE.

A) 29 см2

B) 58 см2

C) 44 см2

D) 33 см2

E) 22 см2

F) 32 см2

G) 60 см2

H) 30 см2

28.Укажите неверное утверждение:

A) В любом равнобедренном треугольнике все стороны равны.

B) В любом равнобедренном треугольнике две стороны равны.

C) В любом равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию совпадает с биссектрисой.

D) В любом равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию делит основание пополам.

E) В любом равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию совпадает с высотой.

F) В любом равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию совпадает с высотой.

G) В любом равнобедренном треугольнике два угла равны.

H) В любом равнобедренном треугольнике все углы равны.

29.Составьте  уравнение окружности с центром в точке(4; –6) и радиусом 6

A) (х–4)+(у+6)=16

B) (х–4)2+(у–6)2=36

C) (х+4)2+(у+6)2=36

D) (х–4)2+(у+6)2=6

E) (х+6)2+(у–6)2=6

F) (х–4)2+(у+6)2=16

G) (х–6)2+(у–4)2=62

H) (х–4)2+(у+6)2=36

30.Высота равностороннего треугольника равна , тогда его площадь

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

31.Дан треугольник ABC с вершинами в точкахA(2, 4), B(2, 3) и C(3, 3).Найдите величину угла .

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

32.Катеты прямоугольного  треугольника равны 7 и 24. Укажите интервал, содержащей значение длины радиуса  окружности, описанной около этого треугольника

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

33.В окружности хорды окружности AD и ВС пересекаются. Угол АВС равен 60°, а угол ACD равен 70°.  Найдите угол CAD.

A) 100°

B) 40°

C) 80°

D) 90°

E) 30°

F) 60°

G) 70°

H) 50°

34.Площадь круга равна  225 см2. Найдите длину диагонали  квадрата вписанного в этот круг.

A)  см

B) 15 см

C)  см

D)  см

E)  см

F)  см

G)  см

H) 30 см

35.Образующая конуса равна 12 см. Угол между образующей и плоскостью основания равен 30°. Найдите объем конуса.

A) 16? см2

B) 106? см2

C) 206? см2

D) 101? см2

E) нет правильного ответа

F) 200? см2

G) 116? см2

H) 216? см2

36.Если вектор { 2m+1;  2} перпендикулярен вектору { 1; 2}, то  m  равно

A) 1

B) 3

C) 3

D) 6

E) 2,5

F) 2,5

G) 5

H) 4

37.Отрезок  BO перпендикуляерн плоскости a . BA и BC наклонные, OA и OC их нее проекции в плоскости a. Сумма проекций равна 24 см. Если

AB = см и BC = см то, растояние от точки B до плоскости a равно:

A) см

B) см

C) см

D) см

E) см

F) 8 см

G) см

H) см

38.Радиусы оснований усеченного конуса равны 3 и 6, а диагонали осевого сечения взаимно перпендикулярны, тогда площадь боковой поверхности конуса равна

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

39.Высота правильной треугольной пирамиды 4 см, а ее апофема 8 см. 
Вычислите площадь боковой поверхности пирамиды

A) 188 см2

B) 28 см2

C) 122 см2

D) 24 см2

E) 144 см2

F) 456 см2

G) 88 см2

H) 288 см2


 

40.В окружности длиной 24 проведена хорда, равная  12см. Найдите градусную меру меньшей дуги, стягиваемой  этой хордой.

A) 70°

B) 90°

C) 80°

D) 100°

E) 45°

F) 30°

G) 60°

H) 50°

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОМЕТРИЯ

 ЗАВЕРШЁН


 

ФИЗИКА

 

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Два тела массами 0,4 кг и 0,5 кг двигались навстречу друг другу и после удара остановились. Если первое тело двигалось со скоростью 2 м/с, то скорость второго тела будет

A) 2,5 м/с

B) 0,3 м/с

C) 3,2 м/с

D) 0,2 м/с

E) 1,6 м/с

 2.Тело массой 1,4 кг получает ускорение 10 м/с2 под действием силы

A) 140 Н

B) 7,2 Н

C) 14Н

D) 10 Н

E) 72 Н

 3.Изменение импульса тела под действием силы 16 Н, в течение 20 с…

A) 320

B) 0,8

C) 1,25

D) 125

E) 3,2

 4.Неподвижный блок на…

A) рисунке 3

B) рисунках 1 и 2

C) рисунках 2 и 3

D) рисунке 1

E) рисунке 2

 5.График изохорного процесса в идеальном газе имеет вид:

A) 4

B) 1

C) 2

D) 3, 4

E) 1, 3

 6.Давление и плотность насыщенного пара зависит от …

A) массы жидкости, объема и температуры

B) температуры

C) массы пары и жидкости

D) объема

E) объема и температуры

 7.В динамическом равновесии со своей жидкостью может находится ……

A) ненасыщенный пар

B) эфир

C) насыщенный пар

D) твёрдое тело

E) газ

 8.Сила тока при коротком замыкании источника с ЭДС 36 В и внутренним сопротивлением 4 Ом равна

A) 0,1 А

B) 0

C) 20 А

D) 1,5 А

E) 9 А

 9.Величину, характеризующую скорость совершения током работы, называют

A) силой тока

B) электрическим зарядом

C) сопротивлением

D) мощностью тока

E) напряжением

10.Человек  стоит на расстоянии 2 м  от  плоского  зеркала. Если он отойдёт от зеркала еще на 1 м, то своё  изображение он видит от себя на расстоянии

A) 2 м.

B) 6 м.

C) 12 м.

D) 3 м.

E) 1 м.

11.Космический корабль массой 50000 кг имеет реактивный двигатель силой тяги 100 кН. Двигатель работал 0,5 мин. За это время скорость корабля изменилась на

A) 60 м/с

B) 120 м/с

C) 25 м/с

D) 24 м/с

E) 45 м/с

12.Тележка массой 4 кг движется со скоростью 1 м/с. Чтобы увеличить ее скорость в 2 раза нужно совершить работу

A) 1 Дж.

B) 4 Дж.

C) 8 Дж.

D) 6 Дж.

E) 2 Дж.

13.Тело массой 0,1 кг совершает колебания на пружине жёсткостью 250 Н/м. Если  амплитуда колебаний 0,15 м, то модуль скорости тела

A) 7,5 м/с

B) 54 м/с

C) 70 м/с

D) 12,8 м/с

E) 14 м/с

14.Внутренняя энергия не изменяется при

A) охлаждении воды в холодильнике

B) нагревании воды на плите

C) нагреве монеты при ударе молотком

D) изотермическом сжатии газа

E) нагревании детали, обрабатываемой на станке

15.Идеальный газ переходит из состояния 1 в состояние 2 в процессе, представленном на диаграмме pV. В этом процессе если газ отдал 150 кДж теплоты, то внутренняя энергия

A) уменьшилась на 250 кДж

B) увеличилась на 250 кДж

C) уменьшилась на 25 кДж

D) уменьшилась на 150 кДж

E) увеличилась на 200 кДж

16.На графике изображена зависимость силы переменного тока от времени. Уравнение зависимости силы тока от времени имеет вид

A)

B)

C)

D)

E)

17.Два когерентных световых пучка () достигают некоторой точки с разностью хода 1,5 мкм. В этой точке

A) произойдет частичное усиление света

B) произойдет полное ослабление света

C) произойдет частичное ослабление света

D) никаких изменений не произойдет

E) произойдет полное усиление света

18.При растяжении пружины на 5 см динамометр показывает 2 Н. Потенциальная энергия пружины динамометра

A) 5?10-2  Дж.

B) 5?10-3  Дж.

C) 10-3  Дж.

D) 25?10-3  Дж.

E) 4? 10-3  Дж.

19.Температура до которой нагреется водород массой 4 кг, если его внутренняя энергия увеличилась на 250 кДж, а начальная температура газа составляла 70С, равна (Мводорода =/моль; R=8,31 Дж/моль·К)

A) -170С

B) 270 К

C) -270 К

D) -20С

E) 290 К

20.Расстояние между обкладками воздушного конденсатора, если на пластинах диаметром 200 см накоплен заряд 62,8 нКл при разности потенциалов 20 В, равно   (?0 = 8,85·10-12Ф/м; ? = 1 )

A) 442,5 мм

B) 4425 мм

C) 8,85 мм

D) 88,5 мм

E) 62,8 мм

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.При переходе звука из воздуха в воду длина звуковой волны

(?звука в воздухе = 330 м/с, ?звука в воде = 1450 м/с)

A) уменьшится в 2 раза

B) увеличится в 6 раза

C) сначала уменьшится, а потом увеличится до начального значения

D) увеличится в 4,4 раза

E) не изменится

F) сначала увеличится, а потом уменьшится до начального значения

G) увеличится в 2 раза

H) уменьшится в 4,4 раза

22.Лесник, прошел на север 80 м и повернул на восток. Если его  перемещение составило 100 м, то расстояние, пройденное на восток, равно

A) 180 м

B) 0,06 км

C) 0,02 км

D) 0,18 км

E) 20 м

F) 6000 см

G) 2000 см

H) 60 м

23.Тело массой 100 г поднимается равномерно вертикально вверх со скоростью 2 м/с. Работа силы тяжести за 5 секунд равна (g = 10 м/с2)

A) 10 кДж

B) 100 Дж

C) 40 Дж

D) 0,01 кДж

E) 250 Дж

F) 1 Дж

G) 10 Дж

H) 0,05 Дж

24.Если жидкость на глубине 20 см создаёт давление 1 кПа, то её плотность равна

A) 500 кг/м3

B) 5000 кг/м3

C) 500 г/см3

D) 5000 г/см3

E) 5 г/см3

F) 5·103 кг/м3

G) 5·102 кг/м3

H) 0,5 г/см3

25.Величины, объединенные первым законом термодинамики

A) потенциальная энергия

B) работа

C) количество теплоты

D) конвекция

E) внутренняя энергия

F) кинетическая энергия

G) теплопроводность

H) излучение

26.Не происходит перенос вещества при

A) теплопроводности

B) конвекции и излучении

C) теплопередаче

D) конвекции

E) теплообмене и конвекции

F) теплопроводности и излучении

G) теплопроводности и конвекции

H) излучении

27.Проводимость полупроводников с большим числом дырок соответственно

A) донорная

B) электронная

C) примесная

D) акцепторная

E) n-p-n переход

F) дырочная

G) собственная

H) p-n-p переход

28.Условия последовательного соединения

A) R = const

B) R1 = R2 = R3

C) I1 + I2 + I3

D) I1 = I2 = I3

E) U1 = U2 = U3

F) I = const

G) U = const

H) R = R1 + R2 + R3

29.Основное свойство p - n перехода  - это

A) односторонняя проводимость

B) уменьшение сопротивления при нагревании

C) изменение сопротивления при нагревании

D) увеличение сопротивления при нагревании

E) изменение сопротивления при освещении

F) увеличение силы тока при охлаждении

G) пропускное включение

H) уменьшение сопротивления при освещении

30.Радиус траектории вращения спортивного ядра движущегося со скоростью 21,6 км/ч и центростремительным ускорением 45 м/с2, равен

A) 800 см

B) 480 см

C) 0,8 м

D) 400 мм

E) 80 см

F) 0,48 км

G) 48 м

H) 800 мм

31.Если тело за четвертую секунду проходит 37,5 м при начальной скорости

9 км/ч, то его ускорение равно

A) 10 км/с2

B) 1000 см/с2

C) 7,125 м/с2

D) 0,01 км/с2

E) 712,5 см/с2

F) 7,125 км/с2

G) 0,01 м/с2

H) 10 м/с2

32.Ружье массой 8 кг выстрелило пулей массой 16 г, сообщив ей скорость 600 м/с. Скорость отдачи ружья

A) 40 м/с

B) 2,2 м/с.

C) 0,1 м/с

D) 4 м/с

E) 0,6 м/с

F) 2,5 м/с

G) 0,4 м/с

H) 1,2 м/с

33.Мешок массой 20 кг, находящийся на подъемнике, давит на дно подъемника с силой 220 Н. Ускорение подъемника и его направление

 (g = 10 м/с2)

A) а = 0

B) а = 1,2 м/с2, вниз

C) а = 103 мм/с2, вверх

D) а = 102 см/с2, вниз

E) а = 11 м/с2, вверх

F) а = 1 м/с2, вверх

G) а = 1100 см/с2, вверх

H) а = 102 см/с2, вверх

34.Температура нагревателя выше температуры холодильника в 4 раза. КПД такого двигателя

A) 75%

B) 0,45

C) 0,65

D) 45%

E) 0,75

F) 25%

G) 0,25

H) 65%

35.Какой объем занимает неон в количестве 540 атомов?

(?неона = 0,9 кг/м3, Мнеона = 20 г/моль, NА=6,02·1023моль-1 )

A) 20·1023м3

B) 2·10-23м3

C) 2·1023м3

D) 200·10-25м3

E) 20·1024м3

F) 200·1022м3

G) 20·10-24м3

H) 240·1022м3

36.Два резистора, сопротивления которых R1 и R2 соединены последовательно и подсоединены к источнику постоянного напряжения. Первый резистор поместили в тающий лед. Справедливое утверждение

http://www.physics-regelman.com/high/Current/2/6.jpg

A) показания приборов не изменятся.

B) показание вольтметра уменьшится, а показание амперметра - увеличится.

C) показание вольтметра и амперметра увеличится.

D) показания вольтметра станет равным показаниям амперметра

E) показание вольтметра увеличится, а показание амперметра - уменьшится.

F) показание амперметра - уменьшится, а показание вольтметра не изменится

G) показание амперметра не изменится, а показание вольтметра уменьшится

H) показание вольтметра и амперметра уменьшится.

37.Отражение бывает

A) собирающее

B) прямое

C) поверхностное

D) сферическое

E) рассеянное

F) дисперсное

G) фокусное

H) зеркальное

38.Движение грузового автомобиля описывается уравнениями

x1 = – 270 + 12t, а движение пешехода по обочине того же шоссе – уравнением x2 = – 1,5t. Время, через которое они встретятся

A) 1,5 с

B) 16 c

C) 14 c

D) 20 с

E) 10 с

F) 23 с

G) 15 с

H) 15 c

39.Концентрация атомов гелия в воздушном шарике под давлением 0,32 МПа, при скорости движения молекул 600 Мм/с равна 

гелия=4 г/моль, NА=6,02·1023моль-1 )

A) 40·1013м-3

B) 0,4·1014м-3

C) 4·1015м-3

D) 4·1013м-3

E) 40·1014м-3

F) 0,4·1015 м-3

G) 4·1014м-3

H) 4·1016м-3

40. Сопротивление двух проводников одинаковой длины, изготовленных из одного материала, относятся как 1 : 2. Масса проводников находятся в соотношении

A) m2 =

B) m1 = 4m2

C) m1=

D) m1 =

E) m1 = 3m2

F) m1 = 2m2

G) m1 = m2

H) m1 = 2,5 m2

 

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА

 ЗАВЕРШЁН


ХИМИЯ

 

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

 1.Фенолфталеин в растворе соли

A) малиновый

B) бесцветный

C) оранжевый

D) красный

E) синий

 2.Изотопы отличаются

A) порядковым номером

B) числом внешних электронов

C) числом всех электронов

D) числом протонов

E) относительной атомной массой

 3.Молекулярную решетку имеют

A) Аммиак и кислород

B) Вода и алмаз

C) Фосфор и кремний

D) Алмаз и графит

E) Кварц и озон

 4.Между собой реагируют

A)

B)

C)

D)

E)

 5.Не относится к свойствам углекислого газа

A) малорастворим в воде

B) кислотный оксид

C) участвует в фотосинтезе

D) бесцветный газ

E) восстановитель

 6.Аллотропные видоизменения не образует элемент

A)

B)

C)

D)

E)

 7.Для предельных карбоновых кислот характерна изомерия

A) углеродного скелета и геометрическая

B) межклассовая и геометрическая

C) углеродного скелета и положения функциональной группы

D) углеродного скелета и межклассовая

E) углеродного скелета

 8.Третьим представителем гомологического ряда одноатомных предельных спиртов, является

A)

B)

C)

D)

E)

 9.Озон полностью окружает воздушную атмосферу земли на высоте 25 км слоем 2-3 мм. Озоновый слой атмосферы защищает поверхность Земли от

A) кислотных дождей

B) избыточного освещения

C) ультрафиолетовых лучей

D) метеоритов

E) пыли

10.Взаимодействие калия и воды относится к реакциям

A) обмена, эндотермическим

B) соединения, эндотермическим

C) соединения, экзотермическим

D) разложения, эндотермическим

E) замещения, экзотермическим

11.Одинаковое число электронов содержат частицы в группе

A)

B)

C)

D)

E)

12.К каталитическим реакциям не относится

A) окисление диоксида серы кислородом

B) взаимодействие ацетилена с водой

C) разложение пероксида водорода

D) окисление аммиака

E) окисление алюминия

13.Для распознавания кристаллических карбоната натрия, карбоната кальция и силиката калия можно использовать

A) азотную кислоту и гидроксид натрия

B) воду и гидроксид бария

C) воду и соляную кислоту

D) воду и кремниевую кислоту

E) воду и гидроксид натрия

14.Кислород можно получить разложением

A)

B)

C)

D)

E)

15.При полном сгорании 1 моль этанола образуется

A) 1 моль углекислого газа и 2 моль воды

B) 1 моль углекислого газа и 3 моль воды

C) 2 моль углекислого газа и 3 моль воды

D) 2 моль углекислого газа и 4 моль воды

E) 2 моль углекислого газа и 2 моль воды

16.12%-ный раствор образуют

A) 20 г NaCl и 230 г H2O

B) 24 г NaCl и 176 г H2O

C) 20 г NaCl и 180 г H2O

D) 12 г NaCl и 100 г H2O

E) 12 г NaCl и 98 г H2O

17.Сумма всех коэффициентов в полном и сокращенном ионных уравнениях реакции между растворами хлорида кальция и карбоната натрия

A) 3

B) 19

C) 11

D) 8

E) 14

18.Число вакантных орбиталей в возбужденном состоянии атома кремния

A) 0

B) 1

C) 5

D) 3

E) 6

19.Вещество D в цепи превращений:

A) 1,4-дибромбутен-2

B) 1,2-дибромбутен-2

C) 1,4-дибромбутан

D) 2-бромбутен-1

E) 1-бромбутен-2

20.Масса фосфата кальция, содержащего 38% примесей, необходимая для получения 3,1 кг фосфора равна

A) 50кг

B) 15кг

C) 10кг

D) 25кг

E) 5кг

Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».

21.В ряду элементов O? S? Se?Te изменяются

A) валентность уменьшается

B) металлические свойства убывают

C) электроотрицательность возрастает

D) неметаллические свойства убывают

E) неметаллические свойства возрастают

F) радиус атома увеличивается

G) металлические свойства возрастают

H) радиус атома уменьшается

22.Два электрона  на последнем энергетическом уровне у

A) азота

B) водорода

C) лития

D) кальция

E) магния

F) калия

G) кремний

H) бария

23.Вещества с неполярной ковалентной связью

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

24.Элементы побочных подгрупп представлены электронной формой

A) …4d55s1                                                                                                                           

B) …4s24p4

C) …5s25p3

D) ... 2s22p1

E) …3s23p6

F) …3d54s2

G) …2s22p3

H) …3s23p5

25.Щелочные металлы

A) находятся в 1 группе побочной подгруппы

B) проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства

C) легко принимая электроны, являются в основном окислителями

D) не реагируют с водой

E) расположены в правой верхней части периодической системы

F) являются восстановителями

G) содержат на внешнем энергетическом уровне один электрон

H) находятся в 1 группе главной подгруппы

26.Элементами, имеющими электронную формулу внешнего уровня ...ns2 np5, являются

A) углерод

B) бром

C) астат

D) марганец

E) водород

F) азот

G) сера

H) криптон

27.Гидроксильные группы содержат

A) фенол

B) этанол

C) бензол

D) метан

E) этаналь                                                                                                                              

F) ксилол

G) глицерин

H) толуол

28.Изомерами гептанола-1 являются

A) гептанол-3

B) пентанол-1

C) 2-метилпентанол-1

D) 3-метилпентанол-2

E) гептанол-2

F) гептанол-4

G) пропанол                                                                                                                          

H) гексанол-1

29.Полимер и его средняя молекулярная масса, если степень полимеризаци 2500

A) (полиэтилен) = 56000

B) (тефлон) = 250000

C) (полиметилметакрилат) = 210000

D) (нитрон) = 142500

E) (полистирол) = 260000

F) (поливинилхлорид) = 137500

G) ((полипропилен) = 84000

H) (фенолформальдегид) = 227900

30.Полимер и его средняя молекулярная масса, если степень полимеризаци 1800

A) (полиэтилен) = 50400

B) (нитрон) = 142500

C) ((полипропилен) = 84000

D) (полиметилметакрилат) = 210000

E) (тефлон) = 250000

F) (полистирол) = 187200

G) (фенолформальдегид) = 227900

H) (поливинилхлорид) = 137500

31.Лампочка прибора для изучения  электропроводности загорится, если электроды поместить в

A) гидроксид натрия (р-р)

B) хлорид натрия (р-р)

C) вода дистиллированная

D) гидроксид натрия (расплав)

E) сахар (расплав)

F) хлорид калия (тв)

G) этиловый спирт

H) сахар (р-р)

32.Электролитическая диссоциация

A) способность веществ проводить электрический ток

B) процесс распада  атома на  протоны и нейтроны

C) распад  электролита на ионы при расплавлении

D) способность веществ растворяться в воде

E) распад электролита на ионы при растворении

F) способность ионов объединяться в молекулы

G) процесс упорядоченного  движения ионов

H) способность веществ окисляться

33.Металлическая связь характерна для соединений

A) азот

B) сера

C) йод

D) осмий

E) барий

F) фосфор

G) висмут

H) кремний

34.Типичные неметаллы

A) большинство  валентных электронов располагаются на предпоследнем энергетическом уровне

B) s-элементы I и II групп

C) расположены в правой верхней части периодической системы

D) легко принимая электроны, являются в основном окислителями

E) хорошо проводят теплоту

F) имеют количество электронов на внешнем электронном уровне, которое  равно номеру группы в периодической системе

G) отдают электроны с внешнего энергетического уровня

H) хорошо проводят электрический ток

35.Анилин реагирует с

A) бензолом

B) пропаноном

C) этанолом

D) бромной водой

E) аммиаком

F) соляной кислотой

G) гидроксидом натрия

H) нитробензолом

36.Для приготовления 5% - раствора масса соли и воды:

A) m(соль)=12 г;  m(H2O)=138 г

B) m(соль)=10 г;  m (H2O) = 90 г

C) m(соль)=5 г;  m(H2O)=95 г                                                                                             

D) m(соль)=5 г;  m (H2O) =100 г

E) m(соль)=15г;  m(H2O)=135 г

F) m(соль)=10 г;  m(H2O)=190 г

G) m(соль)=15 г;  m(H2O)=90 г

H) m(соль)=8 г;  m(H2O)=152 г

37.Частицы, в которых содержится 14 электронов

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

38.Сернистый газ  выделяется в реакциях

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

39.В схеме превращений:                                                                                                                          CH3 –CH3?A ? B? C ? D ? E? NH2CH2COOH

неизвестными веществами A, B, C, D, E могут быть

A) ацетилен, ацетальдегид, этилен, уксусная кислота,хлоруксусная кислота

B) метан, ацетилен, ацетальдегид, уксусная кислота, фторуксусная кислота

C) этилен, этиловый спирт, ацетальдегид, уксусная кислота,хлоруксусная кислота

D) бромэтан, этиловый спирт,этаналь, фторуксусная кислота, уксусная кислота

E) бромэтан, этанол, уксусная кислота,хлоруксусная кислота, фторуксусная кислота

F) этилен, этиловый спирт, уксусный альдегид, уксусная кислота, диэтиламин

G) этилен, ацетилен, ацетальдегид, уксусная кислота,хлоруксусная кислота

H) этилен, этанол, уксусный альдегид, уксусная кислота, этиламин

40.Массовая доля углерода 54,4%, кислорода 36,4%, водорода 9,1% в формулах органических соединений

A) СН3COOH

B) СН3