ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар

 

 

Картинки по запросу instagram  Картинки по запросу фейсбук

г. Павлодар, ул. Астана, 12
8 (7182) 53-47-14

Полезная информация

Телефон доверия
8 771 425 52 33


Медицинский сотрудник (служба)
8-705-268-30-17

Уполномоченный по правам ребенка РК
Телефон 111 перейти на сайт

Численность обучающихся в лицее
901 учеников

 

  

Достижения

Международная Сатпаевская олимпиада

I место - Драганчук Антон - "Математическое направление", "Физика", 

"Математика" - Уколов Иван 

II место - "Физика" - Укибаев Ануар, Лим Владимир, Рахимжанов Динмухамед

"Химия" - Шерстобитова Ольга

III место - "Математика" - Горбатюк Святогор, Рахимжанов Динмухамед, Лим Владимир

"Информатика", "Программирование"- Гончаров Матвей

"Химия" - Колдашев Эмиль

 

Областной фестиваль робототехники "Казроботикс"

III место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б)

III место - "Слалом" - Васин Евгений(7В), Ахметов Арлан(7В). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9  мая

II место - Команда юношей школы

III место - Команда девушек школы

 

Робототехника

II место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Международная Менделеевская олимпиада

III место - "Химия" - Черданцев Владислав(8В). Педагог:Молокова И.Н.

  

Государственные символы

Галерея

Расписание
CONST_PARTNER

Картинки по запросу билим ленд логотипКартинки по запросу кунделик логотип  Картинки по запросу айтест логотип  

Новости

фРЕФЛЕКСИЯ – Н?ТИЖЕЛІ БІЛІМ АЛУДЫ? БАСТАУЫ

фРЕФЛЕКСИЯ – Н?ТИЖЕЛІ БІЛІМ АЛУДЫ? БАСТАУЫ

 

Білім –б?л м??алім мен о?ушыны? субъектив-объектив ?рекет жолдарымен ма?сат?а жетуді к?здеген педогогикалы? процесс ж?рісі. Адамны? т?л?алы? д?режеге жетуі оны? ?о?ам м?раттарына сай ?алыптасуы педагогикалы? процестен тыс іске асуы м?мкін емес.

?аншалы?ты ке? тараса да, бір ?ара?ан?а т?ра?ты болып к?рінгенімен, «білім» т?сінігі к?п м?нділігімен ерекшеленеді. ?детте, б?л термин мазм?ны жа?ынан келесідей т?сініктемелерге ие болуы м?мкін: білім – жалпыадамзатты? ??былыс; білім - ?леуметтік м?дени м?ра; білім – ж?йе; білім – педагогикалы? процесс; білім – н?тиже. Б?гінгі та?да д?ние ж?зінде білімні? ?леуметтік ролі артып, адамны? болаша?ы оны? ал?ан біліміні? сапасына, ойлау де?гейіне байланысты болып отыр. Осы т?р?ыда жа?а технологияны? тиімді ?діс-т?сілдерін жас ?рпа?ты? бойына сі?іре отырып ?орша?ан ортаны ?ор?ау?а, салауатты ?мір салтына т?рбиелеу – ?стаздарды? басты міндеті болма?. Ол ?шін ?рбір ?стаз ?немі шеберлігін арттырып отырмаса, о?ушы де?гейіні? дамуы т?мендейді. Осыны? б?рі бір к?нні? іс-?рекеті емес, о?ан к?п уа?ыт, ізденіс ?ажет.

?азіргі ?о?амымызда  белгілі бір жетістіктерге ?ол жеткізу ?шін ал?ан білімні? сапалы да ж?йелі бол?аны д?рыс. Сонды?тан білім беруші м??алімге де, білім алушы о?ушы?а да ізденіс пен шы?армашлы?та ж?мыстану талап етіледі. М??алімдер ?немі даму ?стінде болып,  ?з идеяларын о?ытуды? барысында жа?ашылды?пен жетілдіріп отыр?аны д?рыс. Ал, жа?ашылды?ты? артуына байланысты рефлексияны? педагогикада?ы алатын орныны? м?ні артып отыр.

?зін-?зі дамытумен ?атар индивидті? жан мен т?н ?йлесіміне с?йкес ?з ойын жина?тау ?абілетін бейнелейтін рефлексия ??ымы пайда болды   (Р. Декарт,   Д. Локк). Жа?а   д?уір философиялы?    идеялары   «?зіндік» ж?не «Мен» ??ымдарына ба?ытталады. Жа?а ??ндылы? - адамны? ?зіндік «Мен» ??ндылы?ы пайда болды.

Рефлексия - адамды, білімді дамытуды? шарттарыны? бірі. Со?ды?тан б?л ?азіргі кездегі білім саласында?ы к?кейтесті м?селелер ?атарына жатады. Рефлексияны? м?ні – адамны? ?зіні? білімін, біліміні? негізін, оларды ме?геруді? жолдарын аны?тау.

Рефлексивтік іс-?рекет о?ушы?а ?зіндік талдау кезінде ?ана бай?алатын ?зіндік жеке дара ерекшеліктерін тануына м?мкіндік ту?ызады. Білімді саналы т?рде ?зіндік ?орыту, я?ни рефлексия н?тижесінде ?ана ж?зеге асады. Рефлексия н?тижесі дегеніміз – міндеттерді шешу т?сілдерін т?сіну. Рефлексияны? ?ай т?рі болмасын ма?сатпен тікелей байланысты.

Шы?армашылы? рефлексия – ма?сат?а жету н?тижесі, ?орытынды ?ана емес, жа?а білім мен жа?а ма?саттар?а бастама бола алады.

Сонымен, шы?армашылы? рефлексия – жекет?л?алы? ??ндылы? сапаларын ?алыптастыруда ж?не ?зіндік даму ба?ытын ай?ындауда, о?ушыны? жеке т?л?асын ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан шы?армашылы? іс-?рекетте ішкі жан д?ниесі ресурстары ар?ылы ой ?орытуы.

Рефлексиялы? танымды? да?дылар субъектілерді? ?зіндік бас?ару ?абілеттерін дамыту?а, ?з ?рекеттеріні? (танымды?, білімдік, ?арым-?атынасты?) н?тижелі болуына, оларды? ?з жауапкершілігін арттыру?а ба?ытталады. Оны? мазм?ны баланы? ?з іс-?рекеттеріні? субъектісі ретіндегі ?з к?з?арасын ?алыптастыру: ?зіндік т?жырым жасай алу, ?зін-?зі ба?алау, ?зіне сенім ?алыптастыру ар?ылы ?зіндік таным, ?зіндік ?ажеттіліктерді ай?ындау, ?з м?мкіндіктерін пайдалану ?рекеттерінде ж?зеге асырылады.

 

М??алімні? рефлексиялы? ?ызметіні? ма?саты: педагогикалы? ?рекетті? негізгі компонентерін есіне т?сіріп, оларды? м?нін, алын?ан н?тижені? «д?рыс» не «б?рыс» бол?анын д?лелдей алу, ?олданыл?ан ?діс пен ??ралдарды? тиімді не тиімсіз бол?анына байланысты ?зіндік к?з?арасын білдіру, орындалып ?ткен ?рекетті? н?тижесін зерттеу. Тек сонда ?ана алда?ы ж?мыстарда д?рыс ма?сат ?ойып, ал?а ?арай шы?армашылы?пен жылжуды? жобасын жасау м?мкін болады.

К?рнекті ?алымдар Ш.А.Амонашвили, В.И. Загвязинский т.б. педагогикалы? рефлексияны жа?аша ойлау стиліне жат?ызады. В.А. Кан-Калик, А.В.Мурдик, т.б. маманны? педагогикалы? ?рекетке дайынды?ыны? ??рамына даралы?, шы?армашылы?, авторлы? ізденістер мен ?атар жетілген педагогикалы? рефлексияны да жат?ызады. «Рефлексия – адамны? ?з істеріні? м?нін т?сіну, олар туралы ойлану барысында ?зіне ?зіні? нені, ?алай жаса?аны туралы толы? ж?не аны? есеп беруі немесе ?зі ?рекет барысында басшылы??а ал?ан ережелер мен кестелерді мойындауы не жо??а шы?аруы»

 

Рефлексиялы? м?дениеті ?алыптас?ан адам ?зіні? т?л?алы? ж?не к?сіби стереотиптерін шы?армашылы?пен ?згерте алады. Б?л - ?зіндік сана, ?зі-?зі ?йымдастыру, ?зін-?зі талдау, ?зін-?зі іске ?осу, ?зін-?зі ба?алау сия?ты к?сіби м?нді сапалармен сипатталады.
Рефлексиялы? ?абілеті дамы?ан ?стаз ?з о?ушыларында осы сапаны дамытуды, дарытуды ?сте есінен шы?армайды. ?азіргі білімдік ма?саттар?а сай білім алушыны рефлексия жасау?а да?дыландыру м??алімні? басты міндеттеріні? бірі бол?анды?тан, ол-саба?ты? да негізгі компоненттеріні? бірі болуы тиіс.  Саба? барысында м??алім де о?ушылар да рефлексия жасауды ?йренеді. Рефлексия деген ?з ж?мысына талдау жасау. Осы жерде ?лы данышпан Абай ?арас?здерімен ?ндестікті к?ре аламыз. "Егер де есті кісілерді? ?атарында бол?ы? келсе, к?нінде бір м?ртебе, болмаса ж?масында бір, е? болмаса айында бір, ?зі?нен ?зі? есеп ал! " деген, біз ?зімізге есеп бере отырып, іштей кемшілігімізді мойындаймыз, ол кемшіліті? кету себебін бірге іздейміз. Педагогикалы? практикада ?олдану?а болатын мысалдар келтіре кетсек: бастауыш сынып о?ушылары ?зі жаса?ан ?рекеттеріне ауызша ба?а беру, суреттер салу т?рінде, ал орта ж?не жо?ар?ы сынып о?ушылары саба?тарда кестелер, диаграммалар, сауалнамалар толтыру, эссе жазу сия?ты рефлексифті ж?мыс т?рлерімен айналыса алады.
О?ушыларды рефлексия жасау?а ?йретуде м?селені? психологиялы? жа?ына м?н беру тиімді. М??алімні? басты міндеті:
– о?ушыны? ?ткізген к?ні немесе істеген ж?мысы жайлы айт?ысы, ойымен б?ліскісі келетіндей психологиялы? ахуал жасау. ?сіресе баланы? ?зі жаса?ан ?рекеттеріне байланысты басынан ?ткен сезімдерін ?айта оралта алуы, ол жайлы ?а?аз?а т?сіруі немесе бас?аша суреттеуі ерекше жа?дайды талап етеді.
Сонымен рефлексия – к?п ?ырлы, кіріккен ?рекет. Алда?ы ж?мыстарда  ондай кемшілікті жібермеуге тырысамыз. Рефлексияны? тиімділігін атап к?рсетер болса?, о?ушы  ?шін

 • Рефлексия – о?ушыны ?з – ?зіне есеп беруге баулиды;
 • Рефлексия ар?ылы о?ушыны? ?ажеттілігін біле аламыз;
 • Рефлексия ар?ылы о?ушыны? ?зіндік к?з?арасы ?алыптасады
 • Рефлексия ар?ылы білім беру барысыны? сапасын жа?сарту?а болады
 • Рефлексияны? н?тижесінде сыни к?з?арас ?алыптасады
 • ?з – ?зіне ба?а бере алады
 • Білім алу?а деген ?ызы?ушылы? жо?арылайды;

М??алім ?шін:

 • А?паратпен к?нделікті ж?мыс;
 • Шы?армашылы??а деген ынта-жігері ;
 • ?рбір о?ушыны? пікіріне ??ла? т?ру;
 • П?нд?к білім сапасыны? артуы;
 • ?зіндік сынны? ?алыптасуы;
 • Сыни ойлау?а жтелеу;

 

М??алімні? к?сіптік даму ба?дарламасына іздеу,зерттеу ?ызметіні? м?мкінтіктері жатады. Педагогикалы? ?ызметті талдау барысында теориялы? білім алуды?, диагностика мен ?зіндік диагностиканы игеруді? ?ажеттілігі туады.

 

 

Мысалдар келтіре кетсек: бастауыш сынып о?ушылары ?зі жаса?ан ?рекеттеріне ауызша ба?а беру, суреттер салу т?рінде, кестелер, диаграммалар, сауалнамалар толтыру, эссе жазу сия?ты рефлексифті ж?мыс т?рлерімен айналыса алады.  Онда о?ушылар ал?ан білімдеріне, тапсырмаларына ?орытынды жасап, пікір айту?а да?дыланады, ойын орта?а салды. Н?тижесінде о?ушылар ?з -?здерін реттейді. Ж?йелі с?йлеуге, ойын ашы? жеткізе білуге, талдау жасау?а ?йренеді. Саба?ты? жа?сы не жаман, ма?ыналы не ма?ынасыз, к??ілді не к??ілсіз ?туіне байланысты о?ушылар эмоцияларын білдіріп отырды. Осыдан м??алім ?зіне ?орытынды жасауына, ?зіне ба?а беруіне болады.

Рефлексияны ?р т?рлі ж?зеге асыру?а болады, саба?ты? со?ында  ?р та?ырыпты? со?ында, саба? этаптарыны? арасында, тарау со?ында. Ол а?ырындап о?ушыны? ішкі рефлексиясына ?ласуы керек. 
Рефлексияны? т?мендегідей т?рлері бар: 
-о?у материалыны? мазм?ныны? рефлексиясы 
-к??іл-к?й ж?не эмоционалды? жа?дайды? рефлексиясы 
- іс-?рекет рефлексиясы 
Рефлексияны? б?л т?рлерін жеке,топты?, ж?пты? т?рде ?ткізуге болады.
О?ушыларды рефлексия жасау?а ?йретуде м?селені? психологиялы? жа?ына м?н беру тиімді. М??алімні? басты міндеті – о?ушыны? ?ткізген к?ні немесе істеген ж?мысы жайлы айт?ысы, ойымен б?ліскісі келетіндей психологиялы? ахуал жасау. ?сіресе баланы? ?зі жаса?ан ?рекеттеріне байланысты басынан ?ткен сезімдерін ?айта оралта алуы, ол жайлы ?а?аз?а т?сіруі немесе бас?аша суреттеуі ерекше жа?дайды талап етеді.

О?ушыларды? ?рекеті - зерттеушілік ?рекет болу ?шін м??алім на?ты ма?саттар ?оя білуі керек, ал ашып айтатын болсам, о?ушылар?а ?ылыми зерттеуді? ?дістерін, формаларын, принциптерін, нені ашу керектігін, ?андай ?діс ар?ылы, ?андай н?тиже алу керектігін ?йренуге жетелеу. Танымды? ?рекет ш?кіртті? білімге деген ?те белсенді а?ыл - ой ?рекеті. Танымдылы?ы мы?ты балада ?зіндік ма?сат, н?тиже болады. Я?ни, ?азіргі заман?ы сындарлы о?ытуды? талабы о?ушы бойында «мен» болуы. О?ушыны? адами ?леуетіні? ?суі. ?зін - ?зі немесе «Менін» к?рсетуді? бір жолы - о?у екендігі ж?не оны? басты ма?сат екендігін Маслоуды? пікірінен а??ару?а болады. «Мен» т?жырымдамасы т??ірегінде Маслоу мен Роджерс ?здерінше т?сінік берді. Н?тижесінде «Мен» т?жырымдамасы бізді ал?а жылжытатын ж?не бізді? мінез- ??лы?тарымызды ба?ыттайтын, ?зін -?зі реттеуге жетелейтін ?леуметтік стимул екендігі айтыл?ан. Осы сындарлы о?ытуды? ж?йелі ж?зеге асуыны? н?тижесінде заман талабына сай білімді ?рпа? ?алыптастыру м?мкіндігі жеткілікті болады.
??лама ?алым ?л - Фараби «Адам ма?сатына ?зін - ?зі жетілдіру ар?ылы жетеді ж?не адамны? басына ?он?ан ба?ты? т?ра?ты болуы жа?сы мінез - ??лы??а байланысты» деп ой т?йген екен. ?алымны? б?л пікірі о?ушы мен м??алімге тікелей ?атысты деуге болады. Шынымен де, м??алімні? жа?сы мінез ??л?ы о?ушы?а дариды ж?не ?сер етеді.

Сонымен рефлексия – к?п ?ырлы, кіріккен ?рекет.  Б?л ?рекет психологиялы? т?р?ыда адамны? психикалы? ?ызметіні? ?згеруіне ы?пал етсе, педагогикада м??алімні? к?сіби ?рекетін жо?ары шы?армашылы? де?гейде ж?ргізуіне негіз болады.

М??алім оны о?ыту ?рдісінде, ?олдан?ан ?діс- т?сілдеріні? барысында ж?не іс- ?рекетіні? н?тижесінде бай?атуы м?мкін. О?у барысында о?ушы оны бойына сі?іреді. Егер о?ушыда жа?сы мінез - ??лы? болса, ол онда ?зіні? о?уда?ы жетістігін т?ра?ты ?стап т?ра алады ж?не ?зін - ?зі жетілдіреді. Я?ни, н?тижелі о?у жа?сы мінез - ??лы??а тікелей байланысты.