ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №8 для одаренных детей города Павлодар

 

 

Картинки по запросу instagram  Картинки по запросу фейсбук

г. Павлодар, ул. Астана, 12
8 (7182) 53 47 14

Объявление

Доступны результаты заключительного тура олимпиады им. Д.Г. Ганелина. 

 

www.lizey8-olymp.kz


 

Телефон доверия

8 (702) 179 95 63

 


 

Достижения

Международная Сатпаевская олимпиада

I место - Драганчук Антон - "Математическое направление", "Физика", 

"Математика" - Уколов Иван 

II место - "Физика" - Укибаев Ануар, Лим Владимир, Рахимжанов Динмухамед

"Химия" - Шерстобитова Ольга

III место - "Математика" - Горбатюк Святогор, Рахимжанов Динмухамед, Лим Владимир

"Информатика", "Программирование"- Гончаров Матвей

"Химия" - Колдашев Эмиль

 

Областной фестиваль робототехники "Казроботикс"

III место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б)

III место - "Слалом" - Васин Евгений(7В), Ахметов Арлан(7В). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9  мая

II место - Команда юношей школы

III место - Команда девушек школы

 

Робототехника

II место - "Кегельринг-квадро"- Конрат Елизавета(8Б), Никоноров Максим(8Б). Педагог:Смаилов Р.А.

 

Международная Менделеевская олимпиада

III место - "Химия" - Черданцев Владислав(8В). Педагог:Молокова И.Н.

 


  

Государственные символы

Картинки по запросу билим ленд логотипКартинки по запросу кунделик логотип  Картинки по запросу айтест логотип  

Новости

Литературная гостиная, посвященная жизни и творчеству ДулатаБабатайулы. 10-11 классы.

 

Литературная  гостиная, посвященная жизни и творчеству ДулатаБабатайулы.  10-11 классы.

 

Составила:учитель высшей категории ГУ «Школы-лицея №8 для одаренных детей» Игнатьева Р.И.

 

I.Видео «Поэт, воспевший свободу»

II.Выступление учащихся

 

1Ведущий.Николашин О, 11-В.?аза?стан – та??ажайып жер. Байта? даланы? т?сінен барлы?ын да ?шырастыру?а болады... м??гі сорта??а айнал?ан та?ыр атыраптар, к?кпен тірескен шы?дар, м?лдір сулы к?лдер,  к?кжиегіне к?з жетпес ке? дала да, жасыл-желек орман мен а?ысы ?атты ?зендер.

2 Ведущий.Голубева Ю. 11-В.Казахстан – страна с многовековой историей, которая хранит в памяти потомков тысячи имен, достойнейших сыновей и дочерей, внесших вклад в становление своей родины. О судьбе и творчестве одного из замечательных сыновей казахской земли мы поговорим сегодня. Дулат Бабатайулы-глашатай казахской народной педагогики, выдающийся поэт-мыслитель доабаевской поры.ДулатБабатайулыродился в нынешнем Аягузском районе Семипалатинской области в семье бедняка-кочевника. Живя в краю, где ораторское и поэтическое искусство испокон веков ценились превыше всего, впитав все лучшее из творчества предшествовавших казахских мыслителей-жырау XV—XVIII вв., из древних исторических преданийи эпических сказаний, Дулат стал одним из образованнейших людей своего времени.

Белоусов В.11-А.Дулат Бабатай?лы – ?аза? ?дебиеті тарихында к?рнекті орын алатын ірі а?ын. Оны? поэзиясында ?з кезіні? ?о?амды? ?мір шынды?ын, зор а?ынды? ?уатпен бейнеленді. 1802 жылы ?азіргі Шы?ыс ?аза?стан облысы, Аяг?з ауданында туды. Бабатай?лыны? ?мірбаянына ?атысты бізді? кезімізге жеткен ауызша ?нгімелер жазбаша дерекк?здер аз.

Люция 11-А

Мені? атым – Бай?ыз ?арт, 
К?зге т?сер си?ым жо?, 
Орынсыз к?лер к?лкім жо?, 
Есепсіз ?йы?тар ?й?ым жо?. 

К?зге ?ораш бойым бар, 
Те?ізден терен ойым бар,             
Шынардан биік санам бар,  
Атан ?гіз а?ыз?ан 
А?ылдан алпыс салам бар. 
?ор?ан ??рыш с?зім бар,                  
Б?лттан ?тіп, м?нарды 
Болжайт??ын к?зім бар... 
?айратымнан атым зор 
Белгілі атым ?лемге. 

Владимир(11-А). Ел та?дырын ойлап, сирек к?ліл, аз ?йы?тайтын, ата?ы алыстарды шарла?ан кеме?гер, а?ылы дария, с?зі алтыннан ауыр Бай?ыз ?арт – а?ынны? ?зі.

Настя(11-А). Шынында да, ол ?з заманыны? "бай?ыз ?арты" атан?ан дана, ел тарихы, ?мір сырынан жина?ан білім, білігі де ?шан-те?із кісі бол?ан, а?ынды? ата?ы да ?атты шы??ан. Б??ан жырауды? бас?а ?ле? , тол?ауларынан да д?лел табылады. Дулат ?те шыншыл, турашыл бетке айтаты батыл а?ын бол?ан.

Владимир11-А.Дулатты? ?мір с?рген уа?ыты ?аза? хал?ы ?шін е? ?иын заман болды. Сонды?тан ол шатты? ?ле? емес, «зар заман» жырын тудырды.

Настя 11-А

Шашудай болып шашылар

Меруерттей асыл с?з деген.

Жыршыларды? шайыры

Асыл с?зді езбеген.

Нысананы д?л басып,

?ала?ан жерден к?здеген,-

Владимир 11-А:Дулатты? ?ле?-тол?ауларыны? мазм?ны мен та?ырыпты? ау?ымы ?те ке? ж?не алуан т?рлі. Дулат к?зімен к?ріп, ж?регімен сезініп ?сті. ?діл, турашыл Дулат ?з ?ле?інде адалды?ы, ?ділдігі, еліне, д?шпан?а  ?а?арлы, ?аттылы?ы, салтанатыны? с?нділігі туралы шабытпен ??гімелейді.

Елі? ?шін е?бек ?ыл,

Отыра берме бекерге,-

Жастар?а а?ын:

Мені? айт?ан б?л с?зім,

Саналы болса ой к?зі?,

?ле? емес, жыр емес,

??нсыз с?зді? бірі емес,

Басы?а т?ссе, білерсі?,-

Деп азатты?, еркендік деген. Дулатты? арманы – халы?ты? ?лтты? рухын, ?зіндік салт-сана, д?ст?рін, елдік, ерлік, адамшылы? туралы ??ым б?л.

Люция 11-А

Би мен бекті? с?ні жо?;

Елін ?ор?ай алмаса,

Тура жол?а салмаса,

Ысты?ына к?ймесе,

Суы?ына то?баса.

Батырлы?ты? с?ні жо?:

Елірген т?лпар ерттеліп,

Тол?аулы найза ?ол?а алып

Белоусов В.: А?ынны? ойынша, жігітті? да??ын шы?арып, оны дегеніне жеткізетін бір-а? жол бар. Ол – ел ма?саты ?шін жан аямай к?ресу жолы.

Настя 11-А

Жетімдіктен ?терсі?,

Ша? бермей ?лі кетерсі?,

?ажыма, А?тан, ?ажыма,

Жетерсі?, ?лі жетерсі?,-

Владимир Атамекен – адамны? ата-бабаларынан бері ?арай кіндік ?аны тамып, ?сіп-?ніп келе жат?ан жері ?ой. Адам ту?ан жерін д?ниедегі е? ?ымбатты, е? ?асиетті, е? аяулысы.

Люция

Атам к?йеу бол?ан жер,

Анам келін бол?ан жер,

Кіндік ?аным там?ан жер,

Владимир Адам толы? ба?ытты болу ?шін – аяулы Отаны болу керек, с?йіспеншілік жайында?ы барлы? т?сініктеріміз атамекен деген бір ?ана с?зге біріккен дейді даналар. Сол ту?ан жер та?дыры ?шін ?ан жыла?ан а?ын ?ле?дерінде ?лкен суреткерлік ?уатпен бейнеленген. «Аяг?з», «О, Сарыар?а, Сарыар?а!», «А?жайлау мен Санды?тас» деген тамаша жырларында ?зі ту?ан ??ірді? к?ркем келбетін кестелі тілмен суреттеген. 

1 Ведущий.Творчество ДулатаБабатайулы — убедительное свидетельство того, какова была социальная жизнь казахского общества первой половины XIX века, как эволюционировали философские, психологические, педагогические идеи в тогдашнем Казахстане.В его произведениях отражена реальность того времени: социальная несправедливость в казахской степи, тяжелая жизнь различных слоев кочевого народа, последствия колонизаторской политики русского царизма (ликвидировано ханство, власть передана старшим султанам и волостным правителям).

2 Ведущий. Ду­лат хо­рошо знал арабс­кую гра­моту и был для сво­его вре­мени об­ра­зован­ным че­лове­ком. С его по­мощью до нас дош­ли сти­хот­ворные про­из­ве­дения Ах­тамбер­ды-жы­рау, по­эта XVII сто­летия. А са­мое при­меча­тель­ное, что Ду­латБа­батайулы- пер­вый ка­захс­кий по­эт, сти­хи ко­торо­го бы­ли из­да­ны ти­пог­рафс­ким спо­собом и опуб­ли­кова­ны кни­гой.«?си­ет­на­ма» («Кни­га по­уче­ний»)- первый сборник, под­го­тов­ленный к из­да­нию че­лове­ком по име­ни Сейилу­лыМа­ули­кен, вы­шел в Ка­зани в 1880 го­ду. В нем соб­ра­но око­ло вось­ми­сот строк сти­хов Ду­лата. На­ряду с этим, сти­хи Ду­лата со­бирал че­ловек по име­ни Бай­диль­да (1839–1919), а, кро­ме них, еще бы­ли Габ­басБай­диль­да­улы и Ша­кирАбе­нулы, ко­торые сох­ра­нили ру­копи­си со сти­хами Ду­лата.

Так, бо­лее тысачи пятисот строк сти­хов Ду­лата дош­ли до нас, став бес­ценным ду­хов­ным нас­ле­ди­ем.

 1Ведущий.В пес­нях акы­на соз­да­ны ре­аль­ные кар­ти­ны дей­стви­тель­нос­ти, по­каза­ны со­ци­аль­ные про­тиво­речия в ка­захс­кой сте­пи пос­ле лик­ви­дации ханс­тва, ког­да власть бы­ла пе­реда­на сул­та­нам и во­лост­ным пра­вите­лям. Ду­лат изоб­ра­жа­ет тя­желую жизнь на­рода, осуж­да­ет на­силие царс­ких ко­лони­зато­ров («Тегімдімені?с?ра­са?», «О, Са­ры­ар?а, Са­ры­ар?а», «Ас?арта­уды?с?ніжо?»). В про­из­ве­дени­ях «С?лей­мен­ге», «Ба­ра??а», «Ке?ес­бай?а» и дру­гие по­эт кри­тику­ет дей­ствия царс­ких чи­нов­ни­ков, об­ли­ча­ет их по­роки.

Айдарханов Дархан 11-В. Читает наизустьстихотворение «Разве красива гор высота…»
Разве красива гор высота, 
Если там пастбищ нет для скота, 
Если в долинах под крутизной 
Нет несмятой травы густой? 
Разве красива река, когда 
Нет аула на берегу 
Где бы могли пастись стада, 
Травку пощипывая на лугу? 
Разве красив тот край земли, 
Где не найдешь чистых озер, 
Чьи широко воды легли, 
Так, что не может измерить взор?
Разве аул красив и богат, 
Если в нем тысячи нет коней, 
Нет и привязанных жеребят 
Возле забитых в траву жердей?
Нет красоты у пышных речей, 
Если не слушает их народ, 
Если не манят они людей, 
Не облегчают его забот. 
Нет от скупого бая нам 
Пользы, несчастным и беднякам,
Если не видит он наших бед, 
Если он скуп только нам во вред, 
Если он думает лишь о том, 
Чтобы купить и продать потом.
Жадности бая меры нет, 
Он захватить бы хотел весь свет. 
Нет нам и пользы от тех красот, 
К каким влечется лишь сумасброд. 
Гордец, он себя лишь красавцем мнит, 
Красуется он, забывая стыд. 
Что пользы от баев и беков там, 
Где не дают они бой врагам? 
Баи не жарятся в нашем аду, 
Не мерзнут, как мы, терпя беду. 
Нет пользы от тех батыров степей, 
Что так и не выйдут из забытья, 
Не сядут на рвущихся в бой коней, 
Не схватят отточенного копья, 
Не ринутся ястребом гончим с рук 
И не натянут тугой свой лук, 
Чтоб враг разбитый бежал от них, 
Не защитят сыновей своих. 
Разве в груди тех батыров есть Огонь, 
который рождает месть?
О главном сейчас пусть речь идет. 
Где сердцем внимающий мне народ? 
Где те, что способны возглавить род?
Султаны, старейшины, беки, знать, 
Вам только б в могилу нас всех загнать, 
Глумясь над народом, его терзать!
Но раз наша сила ушла из рук, 
Что пользы от наших стенаний, мук?

2 Ведущий. Во вре­мена со­ветс­кой влас­ти сти­хи Ду­лата на­зыва­лись ан­ти­народ­ны­ми, враж­дебны­ми, вос­пе­ва­ющи­ми бай­скую жизнь и це­ли фе­ода­лов, на­мерен­но ис­ка­жая их смысл и зна­чение. Что мож­но ска­зать по по­воду та­кого трак­то­вания сти­хов Ду­лата, ес­ли стро­ки, в ко­торых го­вори­лось, что от би­ев и ба­ев, не за­щища­ющих свой на­род и не бо­ле­ющих за не­го, нет ни­како­го тол­ку, счи­тались восх­ва­ля­ющи­ми? В 1940–1950-х го­дах про­из­ве­дения Ду­лата Бабатайулы ста­ли объек­том ли­тера­тур­ных спо­ров. На пле­нуме ЦК КПСС и на­уч­ной кон­фе­рен­ции, пос­вя­щен­ной ос­новным проб­ле­мам ка­захс­кой ли­тера­туры в 1959г. Ду­лату бы­ла да­на оцен­ка кон­серва­тив­но­го по­эта. Бы­ло при­нято ре­шение не изу­чать его твор­чест­во в сред­них шко­лах, по­это­му МухтарАуэзов в ро­мане «Путь Абая» вы­водит его нас­тавни­ка под вы­мыш­ленным име­нем Бар­лас.
1 Ведущий. Ду­лат был од­ним из тех лю­дей, ко­торые сво­ими де­лами и сти­хами восс­та­вали про­тив ко­лони­зации ка­захс­кой зем­ли. В сти­хот­во­рении «Ак­танжас» он пи­шет о том, что зем­ля, ко­торую рань­ше ка­захи за­щити­ли от джун­гар, те­перь по­пала в ру­ки  ко­лони­зато­рам.

В длин­ном по­эти­чес­ком раз­мышле­нии «Ес­пембет» раз­ви­ва­ет­ся эта же те­ма. Од­на­ко царс­кая ад­ми­нист­ра­ция не отс­ту­па­ет от сво­их зах­ватни­чес­ких пла­нов. Сре­ди ка­захс­ко­го на­рода по­яв­ля­ют­ся про­даж­ные пра­вите­ли, под­ха­лим­ни­ча­ющие пе­ред ко­лони­зато­рами. Ста­ло мно­го та­ких, кто бе­рет взят­ки и меч­та­ет толь­ко раз­бо­гатеть. Та­ким пра­вите­лям, клю­ющим как птич­ки с чу­жой ру­ки, Ду­лат да­ет са­мую жест­кую оцен­ку.
2 Ведущий.Ве­ликий Абай вни­матель­но изу­чал сти­хи Ду­лата и ис­поль­зо­вал не­кото­рые его мо­тивы. Нап­ри­мер,в сти­хот­во­рении «Вот и стал я во­лост­ным» ис­поль­зо­вана те­ма Ду­лата «Вот сме­ет­ся во­лост­ной».
Ду­лат ввел но­вую сис­те­му сти­хос­ло­жения, которую при­нял и да­лее раз­вил в сво­их сти­хах Абай.
Ду­лат был пер­вым по­этом в ка­захс­кой по­эзии, ко­торый со­чинял са­тиру. До­шед­шие до нас че­тыре-пять са­тири­чес­ких сти­хот­во­рений прив­несли в ка­захс­кие сти­хи но­вые фор­мы. Его сти­хи «Чи­жик и пе­репел­ка», «Си­ница», «Чер­ная во­рона хо­чет пи­щи», «Па­рик­ма­хер» го­ворят имен­но об этом.
1 Ведущий. В сти­хах Ду­лата при­сутс­тву­ют раз­мышле­ния, ин­те­рес­ные об­ра­зы, не­обыч­ные по­воро­ты сло­ва, и этим он как по­эт очень ин­те­ресен. Нап­ри­мер, ха­рак­те­ризуя че­лове­ка с труд­ным ха­рак­те­ром, он срав­ни­ва­ет его с «де­ревом, зас­тывшим от мо­роза». Но, в ос­новном, сти­хи Ду­лата ди­дак­ти­чес­ко­го, на­зида­тель­но­го пла­на. Их уже оце­нило вре­мя. Труд­но най­ти сре­ди его сов­ре­мен­ни­ков та­ких, ко­торые так жи­вопис­но изоб­ра­жали бы кар­ти­ны при­роды и так об­разно ха­рак­те­ризо­вали че­лове­ка.

Вотчинников Николай 10-А «стихотворение «О,  вершин этих горных гряда» читает наиизусть

О, вершин этих горных гряда, 
О, степное кочевье отцов, 
Где трава была мягкой всегда
На заре и в росе вечеров, 
Где ручьев бушевала вода, 
Где так много в предгорье лесов 
И широких для пастбищ долин! 
Степь, наследие дедов, отцов, 
Я, тобою взлелеянный сын, 
Всю отдать тебе душу готов.
Как над озером птица кызгыш, 
Мысль к тебе устремляет полет. 
И когда на жайляу глядишь, 
То душа от восторга поет. 
Но лишь вспомню о бедах твоих, 
Я печален, лишаюсь я сна, 
Грустно думать о людях былых, 
Что когда-то в степях кочевых 
Жили в давние те времена. 
Я мечусь, и покой мой далек, 
Я - рога обломавший бычок.

Что же делать, несчастный казах, 
В мире, где все к плохому идет, 
Каждый - плут, хан коварен в делах, 
А батыр себе выгоды ждет. 
Жены лгут, бай корыстен, лукав, 
И старейших жигиты не чтут, 
И капризен у девушек нрав, 
И ленивым стал каждый верблюд. 
Дичь пуглива, а конь чуть живой - 
Все неверно и все как в бреду, 
Счастье бросило край наш родной. 
Так куда же теперь я пойду?

О, вершин этих горных гряда, 
О, пристанище дедов, отцов! 
Здесь ручьев бушевала вода,
Разливаясь по телу лугов.
Здесь умели растить жеребят.
И здесь, тая во рту, на зубах,
Пахло медом мясо ягнят.
Степь тебе все дарила, казах,
Здесь паслись и жирели стада,
Но иные настали года,
Речь твою затянула узда,
Бай тобой помыкает всегда.
Волостных выбирает обман,
И о правде забыл их совет,
Где бесчинствует грубый горлан,
А в мужчинах достоинства нет,
Занимающих ум у бабья.,.
Где же лучшего ждать нам житья?

2Ведущий.Со­чине­ния акы­на пе­чата­лись в раз­ные го­ды, в раз­ных сбор­ни­ках ихрес­то­мати­ях. В 1991 го­ду был из­дан сбор­ник про­из­ве­дений Ду­лата «За­мана са­зы». Мно­гие про­из­ве­дения по­эта хра­нят­ся в ру­копис­ном фон­де Цент­раль­ной на­уч­ной биб­ли­оте­ки Ака­демии на­ук Ка­захс­та­на.
Ду­латБа­батайулы чест­но прос­лу­жил сво­ему на­роду, и в 1874 го­ду ушел изжиз­ни. Не вся­кий по­эт мо­жет дос­тичь та­кой вы­соты, что­бы быть учи­телем ве­лико­му Абаю.В своем творчестве  Дулат  опирается  на  главные темы, беспокоящие его душу- воспитание  чувства  долга и любви к своей земле, родине, народу. Поэт глубоко сожалеет, что у кочевников не стало прославленных батыров, готовых защищать свою землю, что они потеряли мужество и, «подобно перепелам, живут под разными кустами и не способны собраться вместе». К сожалению, он отождествлял царских колонизаторов с простым русским народом: все русские у него выступали как недруги, в сближении с русской культурой он видел утерю самобытности казахов. Но нельзя не отметить, что гневное осуждение степных воротил, служившихверой и правдой русскому царизму, продававших свой народ ради собственной корысти, меткая характеристика уродливых и отвратительных черт их характера (подхалимство, склочничество, двуличие, продажность, взяточничество и др.) — одна из стержневых и самых сильных сторон его творчества.

1 Ведущий. Так, в своих произведениях он подчеркивал, что аульный воротила - настоящий продажный элемент, лакей царских чиновников; взяточник, ради собственных интересов готовый «стрелять по своим»:

«Аткаминеры — исчадье бед,

дружно они на добычу летят,

брюхо набьют, и каждый рад,

и до народа им дела нет».

Местный степной начальник, по свидетельству Дулата,— это не только корыстолюбец, но и жалкий трус, беспечный человек с ограниченным умом; ему присущи такие черты, как хитрость, жестокость, лицемерие, подлость, подхалимство, боязнь власть имущих и коварство.

По мнению поэта, такой образ жизни людей губительно влияет на психику человека. Безделье, подхалимство, насилие, взяточничество, межродовые распри, пренебрежительное отношение к труду, к знаниям, к творчеству неизбежно уродуют человека и приводят его к нравственному падению. Типичную психологию такого человека поэт раскрыл, в частности, в стихотворении «Ой, хан Барак, молодой Барак»:

 

Беки, которым досталась власть,

чем они лучше плохих собак?

Стоит увидеть добычу —

и вот алчность всю душуих возьмет…

Разум теряешь ты день ото дня…

Слуги твои все засеяли злом…

Нет у тебя о народе забот.

 

2 Ведущий.Безжалостно разоблачая различных должностных лиц из коренного населения, «продавшихся за чин царским властям», Дулат считал, что эти люди изменяют заветам своих предков, отходят от народных традиций.

В отличие от других казахских поэтов этого периода Дулат сильнее и острее обличает пороки современного ему общества. Именно здесь и заложено основное рациональное зерно его творчества, его народно-демократическая струя.

Человек с многообразием своих положительных и отрицательных черт выступает основным стержнем почти всех произведений поэта-мыслителя. На этом общем фоне он делает попытку создать некий эталон морально-психологического облика людей своего времени. В «Осиетнаме», изданной в Казани (1880), он пытается объяснить в этико-педагогическом плане разницу между добром и злом, хорошим и дурным поступком, щедростью и скупостью, просвещенностью и невежеством.

1 Ведущий. Основные идеи его произведений, включенных в данный сборник, сводятся к следующему.

-Дети должны всегда подражать хорошим поступкам своих родителей и дорожить ими. Полезные советы и наставления родителей являются как бы кодексом законов поведения детей.

-Человек познается в делах, личность формируется в процессе труда и деятельности.

-Труд, противоречащий склонностям, — источник уныния и несчастий. Человек должен жить не только для себя, лишь для удовлетворения, своих потребностей, но и трудиться для общего дела («Думай о деле народа всегда, и не ленись для блага труда»).

-Знание, труд украшают человека от мала до велика ("Воля и труд — вот твои друзья").

-Жизнь должна быть устроена на разумных началах.

-Красноречие — дар, пустословие — болезнь («Слово — нить шелка, а стих  узор… Красноречивым тому не быть, кто не находит нужных слов»).

-Только знания и наука окрыляют человека, открывают его глаза на мир («Десятилетний обученный ребенок на голову выше, чем двадцатилетний неуч».

2 Ведущий. В педагогическом отношении интересно его стихотворение «Подобно железу, кованному кузнецом». В истории казахской общественной и педагогической мысли Дулат первым воспел пользу ремесла, значение металлических изделий в жизни кочевников. Поэт перечисляет все орудия, которые создаются из железа (кетмень, топор, пила, молоток, плоскогубцы и др.) и повествует о практической значимости этих вещей в жизни, воспевает тех умельцев, которые научились владеть несколькими ремеслами. Говоря о труде, как основном смысле человеческого существования, он призывает молодежь работать с металлом, овладевать профессией ювелира. Стихотворение пронизано человеколюбием, гуманностью и не утеряло своей педагогической ценности.

1 Ведущий.Исследователь А. Жиренчин в работе «Из истории казахской книги» (Алма-Ата, 1971) подчеркивал, что в начале XIX в. в казахскую степь начинает все больше просачиваться книжная продукция и через нее — элементы древней культуры тюркоязычных народов, творения классиков Востока, насыщенные гуманистическими идеями в области обучения и воспитания. Этот факт положительно сказывался на общем ходе развития казахской педагогики и психологии.Отражение этого процесса нетрудно заметить и в творчестве Дулата. Так, во многих своих произведениях он воспевает величие ума, силу воли человека, любуется красотой родной природы, прославляет дружбу, идиллию семейной жизни. По мнению поэта, там, где нет дружбы, там нет разумных форм человеческого общения и общежития: «Разве тебе будет другом тот, переступивший порог жилья, кто с улыбкой к тебе войдет, а выйдет, зло на душе тая». Дулат с пафосом говорит также о главном богатстве патриархального аула — о скоте: «Скот для казахов — судьбы лучший дар». Наличие скота делает жизнь кочевников полнокровной, обильной и радостной.Казахстанским ученым еще предстоит скрупулезно проанализировать воззрения ДулатаБабатайулы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, которому он искренне желал хорошей жизни и счастья, быть достойным человеком, гражданином и хозяином своей судьбы.Каждый человек мечтает о любви и почитании и искренне верит, что его будут помнить всегда. Любовь и счастье – великий дар для поэта.Она окрыляет и дает силы творить.

Вотчинников Николай 10-А «Сонет Шекспира»читает на английском языке( наизусть)

 

 

IIIВикторина

1.Где родился ДулатБабатайулы? (В Аягузском районе Семипалатинской области в семье бедняка кочевника)

2.Какие реалии жизни нашли отражение в его поэзии?( Социальная несправедливость, тяжелая жизнь кочевников, последствия колонизаторской политики русского царизма)

3.Назовите сатирические стихи ДулатаБабатайулы.( «Черная ворона хочет пищи», «Чижик и перепулка», «Синица», «Парикмахер»)

4.Назовите заслуги поэта, в чем его новаторство ( Он был учителем Абая, первый поэт, чьи стихи были изданы типографским способом и опубликованы книгой. ДулатБабатайулы - первый поэт, кто сочинял сатиру)

 

5.Какие  идеи назидательного характера вошли в сборник  «Осиетнаме»?(Дети должны подражать хорошим поступкам родителей, жизнь должна быть основана на разумных началах,только знания и наука окрыляют человека; труд, противоречащий склонностям-источник уныния и несчастий; красноречие –дар, пустословие-болезнь и др.)